Redoviti studij - Priznavanje kolegija

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi traži da student tijekom svojeg studiranja na preddiplomskom i diplomskom studiju prikupi 60 ECTS bodova polaganjem kolegija koji razvijaju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije.

Navedene bodove moguće je prikupiti polaganjem kolegija koji razvijaju pedagoške kompetencije na preddiplomskom i diplomskom studiju. AKo su bodovi priznatih kolegija stečeni na studiju koji je student prethodno završio, navedeni bodovi priznaju se u okviru 60 ECTS bodova kojima se razvijaju pedagoške kompetencije, ali ne ulaze u bodove diplomskog studija. Ovime student ne mora polagati navedene kolegije za razvijanje pedagoških kompetencija, već može polagati stručne kolegije u okviru svojih studija.

Studijskim programom određene obvezne kolegije (Psihologija odgoja i obrazovanja, Sustavna pedagogija, Didaktika i obvezni metodički kolegiji) student obvezno mora položiti ili mu trebaju biti priznati s prethodnog studija.

Postupak priznavanja prethodno položenih kolegija koji razvijaju pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke kompetencije:

  1. Ispuniti molbu za priznavanje kolegija
  2. Predati molbu za priznavanje kolegija u tajništvo Centra za obrazovanje nastavnika
  3. Odluku o priznavanju kolegija donosi voditelj Centra za obrazovanje nastavnika uz konzultacije s nositeljem ekvivalentnog kolegija na Filozofskom fakultetu.

Redoviti studij - Diplomski rad s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom komponentom

Ukoliko odsjek koji izvodi studij predviđa takvu mogućnost moguće je napisati diplomski rad s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom komponentom pri čemu se cjelokupan iznos ECTS bodova koje donosi diplomski rad ubraja u potrebnih 60 ECTS bodova kojima se razvijaju nastavničke kompetencije.

Nakon uspješno obranjenog diplomskog rada s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom komponentom student treba ispuniti Potvrdu o obranjenom diplomskom radu s metodičkom komponentom, te ju mentor treba ovjeriti potpisom i pečatom Odsjeka.

Pri završetku studija potrebno je ispuniti obrazac o ispunjenim obvezama na nastavničkom modulu. Ako je student napisao diplomski rad s metodičkom komponentom uz obrazac o ispunjenim obvezama obvezno treba priložiti i potvrdu o obranjenom diplomskom radu s metodičkom komponentom.

Redoviti studij - Završetak studija

Pri završetku studija potrebno je ispuniti obrazac o ispunjenim obvezama na nastavničkom modulu. Ako je student napisao diplomski rad s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom komponentom uz obrazac o ispunjenim obvezama obvezno treba priložiti i potvrdu o obranjenom diplomskom radu s pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičkom komponentom.

Postupak:

  1. Ispunjavanje obrasca o ispunjenim obvezama na nastavničkom modulu
  2. Ispunjavanje potvrde o obranjenom diplomskom radu s metodičkom komponentom (ako je potrebno)
  3. Predaja indeksa i obrasca o ispunjenim obvezama na nastavničkom modulu i Potvrde o obranjenom diplomskom radu s metodičkom komponentom u tajništvo Centra za obrazovanje nastavnika
  4. Centar za obrazovanje nastavnika unosi potvrdu u indeks da je student stekao potrebnih 60 ECTS bodova iz kolegija koji razvijaju nastavničke kompetencije

Redoviti studij - Nazivi kolegija na engleskom jeziku

Naziv kolegija

Naziv kolegija (eng.)

Psihologija odgoja i obrazovanja

Educational psychology

Sustavna pedagogija

Systematic pedagogy

Didaktika

Didactics

Evaluacija tretmana u obrazovanju

Evaluation of educational interventions

Filozofija odgoja

Educational philosophy

Govorništvo za nastavnike

Rhetoric for teachers

Hrvatski jezik za nastavnike

Croatian language for teachers

Informacijske tehnologije u obrazovanju

Information technologies in education

Sociologija obrazovanja

Educational sociology

Redoviti studij - Studijski program - BACKUP

STRUKTURA ZAJEDNIČKOG DIJELA NASTAVNIČKIH SMJEROVA DIPLOMSKIH STUDIJA 

 

Za stjecanje minimalnih nastavničkih kompetencija (pedagoških kompetencija, kako ih definira zakon) ukupan broj ECTS bodova iznosi 60 ECTS bodova, od čega je 30 ECTS bodova predviđeno za metodički blok i praksu (u organizaciji odsjeka) te 30 ECTS bodova za zajednički dio studija nastavničkih smjerova i modula (u organizaciji Centra za obrazovanje nastavnika). 

Odredbe Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, koji je donesen 15. srpnja 2008. godine, u članku 105. definiraju pedagoške kompetencije: 

(6) Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste odnosno preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTS bodova i ima potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje kojim se stječe 60 ECTS bodova (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije) ako se na natječaj ne javi osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste.

(7) Poslove nastavnika predmetne nastave u srednjoj školi može obavljati osoba koja je završila diplomski sveučilišni studij odgovarajuće vrste i ima potrebne pedagoške kompetencije. 

 

Temeljem odluke Fakultetskog vijeća od 17.lipnja 2010. za stjecanje pedagoških kompetencija student je dužan ispuniti studijske obveze u iznosu od najmanje 60 ECTS bodova, pri čemu upisuje: 

- obvezne kolegije koji daju pedagoško-psihološko-didaktičko obrazovanje: Sustavna pedagogija, Psihologija odgoja i obrazovanja i Didaktika; 

- metodičke kolegije koje predviđa studijski program, uključujući i izradu diplomskog rada s metodičkom komponentom, ukoliko odsjek koji izvodi studij predviđa takvu mogućnost 

- izborne kolegije (iz ponude Centra ili odsjeka) kojima se unapređuje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, ukoliko je to potrebno radi stjecanja ostatka do 60 ECTS bodova

 

Također, studenti mogu steći potrebnih 60 ECTS bodova i putem izbornih predmeta iz ponude odsjeka. Izborne kolegije kojima se unapređuje pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje, na temelju prethodno provedenih konzultacija s odsjecima Centar predlaže, a Fakultetsko vijeće potvrđuje uoči svake ak. godine u kojoj se predloženi izborni kolegiji namjeravaju izvoditi. 

Nastava iz svih obveznih kolegija zajedničkog dijela nastavničkih smjerova (tzv. nastavnički modul - NM) izvodi se u svim semestrima diplomskog studija. Nastava iz izbornih kolegija Centra održava se prema planu koju se objavljuje na početku svake akademske godine. Zbog toga studenti mogu planirati upis na obvezne i izborne kolegije iz nastavničkog modula u bilo kojem semestru diplomskog studija, sukladno svojim studijskim obvezama i ukupnom opterećenju. 

Odluka Fakultetskog vijeća od 17.lipnja 2010. stupa na snagu od ak.god.2010./11. te uključuje i studente već upisane na diplomski studij. 

UKRATKO:

o studenti trebaju prikupiti 60 ECTS bodova 

o to uključuje: tri obvezna predmeta iz Centra, metodike i izborne predmete

 o izborne predmete birate iz ponude Centra ili iz ponude odsjeka (koje je Centar odobrio)