prof. dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Životopis

Dr.sc. Gordana Varošanec-Škarić rođena je 7. ožujka 1959. godine u Gospiću. Osnovnu školu i gimnaziju općeg smjera završila je u Zagrebu. Diplomirala je smjer dramaturgije na Akademiji za kazalište, film i televiziju u Zagrebu 1984. godine i stekla zvanje diplomiranog dramaturga. Također je diplomirala komparativnu književnost i fonetiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1986. godine i stekla zvanje profesora komparativne književnosti i fonetike. Magistrirala je na smjeru komunikologije na zajedničkom Poslijediplomskom studiju informacijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine u Varaždinu, obranivši radnju pod naslovom Dinamika konotacijskih vrijednosti temeljnih političkih pojmova. Doktorirala je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1998. godine, disertacijom iz područja humanističkih znanosti, znanstveno polje jezikoslovlje pod naslovom Zvučne osobine ugode glasa.

Od 1988. do 1993. godine radila je kao mladi istraživač na znanstveno-istraživačkim projektima na Fakultetu političkih znanosti i Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Godine 1994. izabrana je za asistenticu u Odsjeku za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu, 1998. godine za višu asistenticu, 2000. docenticu a 2005. godine za izvanrednu profesoricu na Katedri za estetsku fonetiku i ortoepiju hrvatskog jezika, u kojem svojstvu se nalazi i sada. Predaje Ortofoniju, Scenski govor, Ortoepiju hrvatskog jezika, Govor masovnih medija, Neverbalnu komunikaciju, Metodiku govora u elektroničkim medijima i Govorništvo za nastavnike. Na Doktorskom studiju lingvistike predaje Forenzičku fonetiku. Osim na matičnom Odsjeku predavala je ili predaje fonetske kolegije studentima Akademije dramskih umjetnosti, Muzičke akademije, Fakulteta političkih znanosti, Studija Mediji i društvo Sveučilišta u Dubrovniku i Studija glume i lutkarstva Sveučilišta u Osijeku a predaje i studentima Filozofskog fakulteta u Ljubljani.

Do sada je objavila jednu knjigu i po tridesetak znanstvenih radova i stručnih radova. Urednica je triju zbornika znanstvenih radova i dvaju zbornika sažetaka sa znanstvenih skupova.

Sudjelovala je na dvadesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova s tridesetak izlaganja a sama je organizirala dva znanstvena skupa s međunarodnim sudjelovanjem.

Bila je istraživač na projektima o hrvatskoj prozodiji i o hrvatsko-slovenskim fonetskim dodirima u okviru hrvatsko-slovenskih bilateralnih projekta, a glavni je istraživač bila na tri projekta MZOŠ RH o glasu i forenzičkoj fonetici. Članica je domaćih i međunarodnih znanstvenih i strukovnih udruga.

Dr. sc. Gordana Varošanec-Škarić,  u okviru stručne djelatnosti, surađivala je kao fonetičar na HRT-u, sudjelovala je u radu Govorničke škole za darovite srednjoškolce, koje je sada i voditeljica, održala je nekoliko radionica o glasu i govoru te niz javnih predavanja iz područja fonetike u različitim strukovnim udrugama i ustanovama. Bila je voditeljica Odjela za fonetiku Hrvatskoga filološkog društva (2000-2008.), članica uredništva časopisa Govor i njegova je tajnica od 2003. godine.

Bila je pročelnica Odsjeka za fonetiku Filozofskog fakulteta u Zagrebu i članica Fakultetskog vijeća (2000.- 2002.), i niza stručnih i upravnih tijela Odsjeka i Fakulteta, a sada je  predstojnica Katedre za ortoepiju hrvatskog jezika.

 


Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina  (2005. – 2010. godina)

 

1.      Varošanec-Škarić, G. (2005). Timbar . Zagreb: FF press, 278 stranica.

2.      Varošanec-Škarić, G. (2006). Vibrato školovanih muških pjevačkih glasova. Govor  - časopis za fonetiku. XXIII, 2; 97-121.

3.      Varošanec-Škarić, G.; Bićanić, J. (2007). A comparison of indices of difference and similarity, based on LTASS and tested on voices in real forensic case in controled conditions. Procedings of 16th International Congress of Phonetic Sciences / Trouvain, Jurgen ; Barry, William J. (ur.). Saarbrucken : Pirrot GmbH, Dudweiler, 2085-2088.

4.      Varošanec-Škarić, G. i Horga, D. (urednici). (2007.) Istraživanja govora – knjiga sažetaka 6. znanstvenoga skupa s međunarodnim sudjelovanjem. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i HFD.

5.      Varošanec-Škarić, G.; Stanković, D.; Šafarić, I. (2008).
Prepoznavanje poznatih glasova studenata fonetike u normalnom govoru, normalnom filtriranom, prikrivenom i prikrivenom filtriranom govoru. Govor - časopis za fonetiku. XXV, 2; 143-170.

6.      Varošanec-Škarić, G. (2008). Verifikacija govornika u forenzičnoj foneticiGovor- časopis za fonetiku. XXV, 1; 31-44.

7.      Varošanec-Škarić, G. (2008). Acoustics characteristics of voice and vocal care in acting and other students. Clinical Linguistics and Phonetics. 22; 881-889.

8.      Varošanec-Škarić, G.; Kišiček, G. (2009) Izvanjske indeksikalne osobine govornika varaždinskoga i osječkoga govora. Suvremena lingvistika. 1.  67; 109-125.

9.      Varošanec-Škarić, G.(2011). Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb: FF press.

 

Popis radova koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave

 

 1. Varošanec, G. (1988). Čija je mora “Mora”? (T. Bakarić: “Mora”). Novi prolog, 8-9, 215-223.
 2. Varošanec-Škarić, G. (1989). Neborci u agonu (Miroslav Krleža: “U agoniji”). Novi prolog, 12-13, 173-176.
 3. Varošanec- Škarić, G. (1993). Evgenij Kumičić: Govori. Govor/Speech, X, 2, 87-93.
 4. Varošanec-Škarić, G. (1993). Politička zbilja projicirana u Galileo prostor. Govor/Speech, X, 1, 51-87.
 5. Varošanec-Škarić, G. (1994). Glasovi radiotelevizijskih spikera na temelju njihova dugotrajnoga prosječnoga spektra. Govor/Speech, XI, 1, 27-40.
 6. Škarić, I. i Varošanec-Škarić, G. (1994). Skupna slika govora Hrvatske televizije. Govor/Speech, XI, 2, 1-12.
 7. Škarić, I. i Varošanec- Škarić, G. (1994). Ocjene televizijskih govornika. Govor/Speech, XI, 1, 1-9.
 8. Varošanec-Škarić, G. (2000). Proksemika glumačkoga govora. Zbornik (ur. K. Podbevšek i T. Gubenšek): Kolokvij o umetniškem govoru, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Akademija za gledališče, radio, film in televizijo, str. 46-56.
 9. Varošanec - Škarić, G. (2000). Vježbe za glas i izgovor. Logopedsko društvo Štajerske regije, Maribor, Slovenija.
 10. Varošanec-Škarić, G. (2005). Timbar . Zagreb: FF press.
 11. Varošanec-Škarić, G.(2011). Fonetska njega glasa i izgovora. Zagreb: FF press.

doc. dr. sc. Raul Raunić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Životopis

Rođen 30. rujna 1959. u Zagrebu. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Pazinu. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao 1983. godine filozofiju i sociologiju. Od kraja 1984. do sredine 2004. godine radi kao srednjoškolski profesor društveno humanističkih predmeta, odnosno profesor filozofije, logike, etike i sociologije u XII. gimnaziji u Zagrebu. Promaknut u zvanje srednjoškolskog profesora mentora (1997) i profesora savjetnika (2002).

Od 1995. do 2004. godine mentor je studentima filozofije Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a u okviru kolegija „Metodika nastave filozofije“. Od 1997. do 2000, kao vanjski suradnik, vodi seminare etike na Učiteljskoj akademiji u Zagrebu. Od 1996 do 2002. godine član je stručnog povjerenstva Ministarstva prosvjete za nastavne programe i udžbenike etike. Održao je više od desetak uvodnih izlaganja na stručnim skupovima nastavnika etike, znanstvenim skupovima Hrvatskoga filozofskog društva i dva međunarodna znanstvena skupa. Magistrirao je 2002. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na temu „Pretpostavke liberalnog shvaćanja pojedinca u srednjovjekovnoj i novovjekovnoj filozofiji politike“. Doktorsku disertaciju na temu „Liberalno shvaćanje pojedinca: filozofija politike Johna Lockea“ obranio je 2009. godine pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr.sc. Gvozden Flego, predsjednik povjerenstva; prof. dr.sc. Žarko Puhovski, mentor; profesor emeritus Ivan Prpić, član povjerenstva i prof. dr.sc. Vesna Pusić, članica povjerenstva.

Od sredine 2004. godine zaposlen je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u nastavnom zvanju predavača. 2010. godine izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta. Na Odsjeku za filozofiju nositelj je predmeta „Metodika nastave filozofije“, a 2010. godine uvodi i predmet „Filozofija odgoja“. Kontinuirano surađuje u izvedbi predmeta „Filozofija politike“.

Uža područja interesa: filozofija odgoja, filozofija politike, socijalna filozofija, etika i metodika. Objavljuje stručne i znanstvene radove u časopisima: Filozofska istraživanja, Metodički ogledi, Naše teme, Kulturni radnik, Politička misao.

 

Popis relevantnih radova (2003 – 2010):

Knjige:

-          Filozofija politike Johna Lockea, Nakladno-istraživački zavod Politička kultura, Zagreb 2009. str. 273.

-          Pretpostavke liberalnog shvaćanja čovjeka, Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb, 2005., str.225.

Rasprave:

-          (2006) „Etička, odgojna i politička vrijednost tolerancije“ u: Filozofija i odgoj u suvremenom društvu (ur. Milan Polić), Hrvatsko filozofsko društvo, Zagreb. Prethodno objavljeno 2005. u: Filozofska istraživanja, Zgb, br. 97.

-          (2003) „Odumire li država na krivim mjestima? Kriza političkog autoriteta javnog školstva“, Dileme odgoja za demokraciju: što će škola demokraciji? Što će demokracija školi?, Heinrich Böll Stiftung, Zagreb.

 

-          (2003) „Je li školsko poučavanje u moralnom odgoju indoktrinacija i manipulacija?“ i „Što treba biti metodičko uporište nastavnog predmeta etika?“, Metodički ogledi, Vol. 10, No. 1.

prof. dr. sc. Bernardina Petrović

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Životopis

Rođena je 24. prosinca 1965. godine u Vinkovcima. Studij kroatistike završila je 1991., magistrirala je 1999., a doktorirala 2003. godine. U istraživačko zvanje asistentice izabrana je 1999. godine, u zvanje više asistentice 2003. godine, u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2004., izvanredne profesorice 2010., a redovite profesorice 2016. godine.

Od 1991. do 1993. radila je kao profesorica hrvatskoga jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi. Od 1993. do 2004. uposlena je u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU. Od 2004. uposlena je na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Preddiplomskome studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje obvezatni kolegij Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija. Na Diplomskome studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje izborne kolegije Tekstna lingvistika, Semantika hrvatskoga jezika Hrvatski jezik za nastavnike. Izvodi nastavu na doktorskim studijima kroatistike i lingvistike. U akademskoj godini 2006./2007. predavala je kolegij Hrvatski standardni jezik na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U akademskoj godini 2007./2008. gostujućom je profesoricom u okviru CEEPUS-ove stipendije na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Grazu. Od akademske godine 2008./2009. nositeljicom je izbornoga kolegija Hrvatski jezik u inženjerskoj praksina Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Objavila je tri knjige, pedesetak radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova te sudjelovala izlaganjima na tridesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Od 1999. do 2004. godine bila je tajnicom uredništva Filologije. Od 2013. predsjednica je Državnoga povjerenstva u Natjecanju u poznavanju hrvatskoga jezika. Aktivno je sudjelovala u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova i u uređivanju znanstvenih i stručnih publikacija. Održala je pedesetak pozvanih predavanja na stručnim skupovima i seminarima, ljetnim školama i znanstvenopopularnim tribinama. Članicom je Hrvatskoga filološkog društva.

 

 

Popis odabranih radova objavljenih u posljednjih pet godina (od 2007. do 2014.)

Knjige

1.      Tekstom tekstu : Zbornik studentskih radova kolegija Tekstna lingvistika (2012) [ur. Bernardina Petrović], Zagreb : FF-press, 490 str.

2.      Frančić, AnđelaPetrović, Bernardina (2013). Hrvatski jezik jezična kultura, Zagreb : Visoka poslovna školaAdam Baltazar Krčelić”, 325 str.

 

 

Radovi objavljeni znanstvenim časopisima i zbornicima radova

1.      Petrović, BernardinaPavlinušić, Eva (2009). Imenice sa slogotvornim hrvatskim imeničkim sklonidbama, Hrvatski, god. VIII, br. 1, 143–172.

2.      Frančić, AnđelaPetrović, Bernardina (2010). Onomastičko nazivlje suvremenim hrvatskim jednojezičnicima, Riječki filološki dani 8 : Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održana Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008.  [ur. Lada Badurina], Rijeka : Filozofski fakultet, 525–535.

3.      Petrović, Bernardina – Hudi Hitrec, Marija (2011). Referencijska kohezivna sredstva u Srijemskim pričama Ise Velikanovića, Šokačka rič 8: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održana 12. i 13. studenoga 2010. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić i Ljiljana Kolenić], Vinkovci : ZAKUD, 273–292.

4.      Petrović, Bernardina – Brač, Ivana (2011). Leksik slavonskoga dijalekta u recepciji zagrebačkih studenata kroatistike, Šokačka rič 8: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održana 12. i 13. studenoga 2010. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić i Ljiljana Kolenić], Vinkovci : ZAKUD, 315–332.

5.      Petrović, BernardinaBrač, Ivana (2012). Osnovna obilježja jednosložnih imenica hrvatskome jeziku, Bosanskohercegovački slavistički kongres I: zbornik radova (knjiga 1) [gl. ur. Senahid Halilović], Sarajevo : Slavistički komitet, 587–596.

6.      Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2012). Ljevorubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Nova Croatica, 6, 249–274.

7.      Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2012). Imena blagdana u Relkovićevu Kućniku, Šokačka rič 9 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt 2011. održana 11. i 12. studenoga 2011. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić], Vinkovci : ZAKUD, 259–278.

8.      Petrović, Bernardina – Šćukanec, Darija (2012). Sufiksalne imeničke izvedenice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Šokačka rič 9 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt 2011. održana 11. i 12. studenoga 2011. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić], Vinkovci : ZAKUD, 279–294.

9.      Petrović, Bernardina – Petranović, Ivana (2013). Turcizmi u djelima triju požeških pisaca, Lingua Montenegrina, god. VI./1, br. 11,  15–40.

10.  Petrović, Bernardina – Nosić, Ivana (2013). Naglasna kolebanja u priručnicima hrvatskoga jezika, Lingua Montenegrina, god. VI./1, br. 11, 97–136.

11.  Petrović, Bernardina – Gazdić-Alerić, Tamara – Vranašević, Dunja (2013). Supstitutivna kohezivna sredstva u hrvatskome dnevnom tisku, Obdobja, 32, 299–305.

http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Petrovic.pdf.

12.  Petrović, Bernardina – Vignjević, Jelena (2013). Jezičnometodički prinos Grigora Viteza, Veliki Vidar – stoljeće Grigora Viteza : zbornik radova sa znanstvenoga skupa održana  24. i 25. studenoga 2011. u Zagrebu  [ur. Marina Protrka Štimec, Diana Zalar, Dubravka Zima], 127–139.

prof. dr. sc. Krešimir Pavlina

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis:
Rođen 9. kolovoza 1979. godine u Zadru.
Osnovnu školu i gimnaziju završio u Zagrebu.
Godine 2000. upisao na Filozofskom fakultetu studij informatologije i pedagogije. U akademskoj godini 2001/2002. demonstrator iz kolegija Metodologija pedagogijskih istraživanja sa statistikom II. kod prof.dr.sc. Ane Sekulić-Majurec, a u akademskim godinama 2002/2003. i 2003/2004. demonstrator iz kolegija Baze podataka kod prof.dr.sc. Vladimira Mateljana.
Godine 2002. dobio nagradu Filozofskog fakulteta "Franjo Marković" za rad na sustavu za prijavu ispita putem Interneta.
Od svibnja 2002. do rujna 2004. godine  radio kao sistem administrator i programer u Odjelu za informacijske sustave Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske.
U srpnju 2004. godine diplomirao obranivši rad s područja opće informatologije.
Od rujna 2004. godine zaposlen kao znanstveni novak na Odsjeku za informacijske znanosti.
U siječnju 2005. godine upisuje poslijediplomski studij informacijskih znanosti.

Godine 2008. doktorirao na temu "Interoperabilnost sustava za elektroničko obrazovanje".

Godine 2009. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Nositelj je kolegija Programiranje baze podataka, Projektiranje informacijskih sustava i Informacijske tehnologije u obrazovanju.
Autor više znanstvenih i stručnih radova iz područja informacijskih znanosti. Aktivni sudionik više međunarodnih znanstveno-stručnih skupova.

Popis relevantnih radova:
1. Mateljan, Vladimir, Pavlina, Krešimir, Pavušin, Damir. (2002). Online Examination Registration Service at the Faculty of Philosophy in Zagreb // Carnet User Conference 2002, Zagreb

2. Mateljan, Vladimir, Pavlina, Krešimir, Pavušin, Damir. (2003). Novi pristupi informacijama integracijom web servisa i mobilnih uređaja // 6. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Zagreb

3. Mateljan, Vladimir; Lazić, Nikolaj; Pavlina, Krešimir. (2005). Određivanje stranog ključa relacijske sheme // Informacijske znanosti u procesu promjena / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, pp. 115-126

4. Mateljan, Vladimir; Lazić, Nikolaj; Pavlina, Krešimir.(2005). Redundancija baze podataka //Informacijske znanosti u procesu promjena / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.).Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, pp. 127-140.

5. Mateljan, Vladimir; Lazić, Nikolaj; Pavlina, Krešimir.(2005). Referencijalni dijagram relacijskog modela baze podataka // Informacijske znanosti u procesu promjena / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.).Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, pp. 141-149.

6. Mateljan, Vladimir; Grbavac, Vitomir; Pavlina, Krešimir; Mandušić, Dubravka. (2005). Vrednovanje sustava za elektroničko učenje // Suvremeni promet, br. 5, pp. 361-364

7. Lasić-Lazić, Jadranka; Mateljan, Vladimir; Banek Zorica, Mihaela; Pavlina, Krešimir.(2006). Implementing blended learning in higher education // Proceedings of papers of the third international conference on informatics, educational technology and new media in educationa / Soleša, Dragan (ur.).Sombor : Faculty of education in Sombor, pp. 212-217

8. Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Pavlina, Krešimir.(2007). Assessing teaching assessment // Proceedings of Language Conference. Istanbul: Sabanci University

9. Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Pavlina, Krešimir.(2007). Virtual Worlds: Heritage and Educational Challenge // INFuture2007: Digital information and heritage / Bawden, D. et al. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, pp. 413-423

10. Pavlina, Krešimir; Banek Zorica, Mihaela; Pongrac, Ana. (2009). Teaching Quality Management at the Course Level // INFuture2009: The Future of Information Sciences - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida (ur.).Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, pp. 549-564

11. Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Pavlina, Krešimir. (2009). Immersive worlds as educational environments // Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education / Méndez Vilas, A. Solano Martín, A. Mesa González, J. Mesa González, J.A. (ur.).Bandajoz : Formatex, pp. 761-765

12. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana. (2010). Teaching Quality – Student perspective // Proceedings of papers from MIPRO 2010 / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).Opatija : MIPRO, pp. 56-58

13. Stančić, Hrvoje; Rajh, Arian; Pavlina, Krešimir. (2011). Long-term Preservation Solution for Complex Digital Objects Preserved as Archival Information Packages in the Domain of Pharmaceutical Records // DigitalWorld 2011 / Van Gemert-Pijnen, Lisette ; Ossebaard, Hans C. ; Hämäläinen, Päivi (ur.).IARIA, pp. 13-21

14. Pavlina, Krešimir; Banek Zorica, Mihaela; Pongrac, Ana. (2011). Student perception of teaching quality in higher education, Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISSN 1877-0428), Volume 15, pp. 2288-2292

15. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana. (2011). Software simulation as educational tool // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, pp. 197-199

16. Pavlina, Krešimir.(2011). Webometric ranking of University of Zagreb and other world universities // INFuture2011 : information sciences and e-society / Billenness, Clive ; Hemera, Annette ; Mateljan, Vladimir ; Banek Zorica, Mihaela ; Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja (ur.).Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Universtiy of Zagreb,

17. Pavlina, Krešimir.(2012). Webometric ranking of European univerisities // Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISSN 1877-0428), vol. 46, pp. 3788-3792

18. Stančić, Hrvoje; Pavlina, Krešimir; Rajh, Arian; Strasberger, Vito. (2012). Creation of OAIS-Compliant Archival Packages for Long-Term Preservation of Regulatory Metadata, Records and Dossiers // eTELEMED 2012 - The Fourth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine / Gemert-Pijnen, Lisette Van ; Ossebaard, Hans C. ; Smedberg, Åsa ; Wynchank, Sincalir ; Giacomelli, Piero (ur.).Valencija : IARIA, pp. 105-110

19. Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana; Latas, Branka. (2012). Hardware equipment of computer classrooms in Croatian elementary schools // 35th International Convention MIPRO 2012: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina; Uroda, Ivan; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović,Ivanka (ur.).Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, pp. 1511-1513

20.
Pavlina, Krešimir. (2012).Using Google search engine for word frequency analysis// Proceedings of the ITI 2012 34nd International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.). Zagreb : SRCE - Universtiy Computing Centre, University of Zagreb

doc. dr. sc. Iva Ivanković

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za obrazovanje nastavnika
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis
Rođena 23. travnja 1982. godine u Zagrebu.
Osnovnu školu završila je u Bedekovčini, gimnaziju u Zagrebu. Diplomirala je 27. travnja
2005. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer logopedija. U
akademskoj godini 2009./2010. upisala je sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod
naslovom „Interkulturalne odrednice dvojezičnoga obrazovanja“ uspješno je obranila 23.
svibnja 2017. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski stupanj
doktora znanosti, područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija.

Godine 2018. izabrana je u znanstveno zvanje-znanstvenog suradnika u znanstvenom
području društvenih znanosti-polje pedagogija.

Godine 2019. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Nositeljica je kolegija Didaktika.

Od akademske godine 2014./2015. kao vanjski suradnik na Odsjeku za pedagogiju
Filozofskoga fakulteta u Zagrebu vodi seminare na nekoliko kolegija: Pedagoška
resocijalizacija, Interkulturalni kurikulum, Domski odgoj, Metodika rada s učenicima s
posebnim potrebama, Osnove pedagogije i Osnove specijalne pedagogije.

Tijekom profesionalne karijere Iva Ivanković bila je mentor pripravnicima logopedima pri
polaganju stručnih ispita u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Završila je
opći verbotalni seminar I. i II.; seminar za primjenu metode „Talking Mats“ u radu s osobama
s komunikacijskim teškoćama; seminar za primjenu augmentativne i alternativne
komunikacije kao i asistivne tehnologije u radu s djecom s teškoćama jezično-govorne
(DART Center for AAC and AT Sahlgrenska University Hospital, Goethenburg, Sweden).

Od travnja 2018. godine izabrana je za članicu Ekspertne radne skupine za provođenje
kurikularne reforme Republike Hrvatske u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju,
potkategoriji rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Prikaz radova na stranicama Hrvatske  bibliografske baze: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=369105