doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić

doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulićpsiholog, psihoterapeut.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za obrazovanje nastavnika

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis

  
Aleksandra Mindoljević Drakulić radi kao sveučilišni nastavnik  na Filozofskom  fakultetu u Zagrebu u Centru za obrazovanje nastavnika.

Nositeljica je  kolegija: “Psihodrama” u sklopu Sveučilišta u Zagrebu te   kolegija “Iskustva u radu s grupama” specijalističkog postdiplomskog studija iz dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Godine 2012.obranilaje disertacijunaMedicinskomfakultetuuOsijeku; godine 2002.  obranilajeznanstvenimagistarski rad na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; a 1994. diplomirala je na Filozofskom fakultetu-Odsjeka za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu

Od 2009. do  2016. radila je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za psihologiju te na Odsjeku za obrazovne studije. Redovitim i izvanrednim studentima Učiteljskog fakulteta predavala je kolegije “Razvojna psihologija”, “Primijenjena razvojna psihologija” i “Psihodrama”; studentima Prirodoslovnomatematičkog fakulteta i Kineziološkog fakulteta u Zagrebu predavala je kolegij  “Komunikacija u odgoju i obrazovanju”, a u okviru pedagoško-pishološke izobrazbe na Učiteljskom fakultetu držala je nastavu iz “Razvojne psihologije” i “Psihologije komunikacije”.

Od 2007. do 2009. godine  bila je stručna suradnica – psiholog u O.Š. A. B. Šimića u Zagrebu. Od 1997. do  2006.  radila je kao  znanstveni novak i asistentica na Medicinskom fakultetu i Klinici za psihološku medicinu KBC Zagreb. Sstudentima Medicinskog fakulteta u Zagrebu držala je vježbe i seminare na   kolegiju “Psihološka medicina” te je sudjelovala u poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakuleta iz područja psihotraume i psihoterapije. Od 1995. do 1996.  bila je stručna suradnica -  psiholog u Prvoj osnovnoj školi Dugave u Zagrebu. 

Tijekom profesionalne karijere psihologinja A. Mindoljević Drakulić stekla je zvanje certificiranog psihoterapeuta završivši  nekoliko psihoterapijskih subspecijalizacija: 1. petogodišnju trajnu stručnu psihoterapijsku izobrazbu iz scenske psihoterapije -  psihodrame (nositelj izobrazbe: Institut za psihodramu Beograd, 2009.);  2. petogodišnju trajnu stručnu psihoterapijsku izobrazbu iz obiteljske i partnerske psihoterapije (nositelj izobrazbe: KBC Zagreb i Medicinski fakultet Zagreb, 2002.) te   3. jednogodišnju pripremnu izobrazbu iz grupne analize (nositelji izobrazbe: Institut za grupnu analizu Zagreb i Klinika za psihološku medicinu KBC Zagreb, 2000.).

Godine 2013. Aleksandra Mindoljević Drakulić dobitnica je društvenog priznanja Hrvatskog psihološkog društva "Marulić: Fiat Psychologia" za  osobito vrijedan prinos razvitku i promicanju primijenjene psihologije u Hrvatskoj,  a 2015.  je  dobitnica  psihologijske nagrade “Zoran Bujas” za najbolju stručnu knjigu godine (za sveučilišni priručnik “Suicid: fenomenologija i psihodinamika”).

Cjelovit prikaz radova na stranicama Hrvatske  bibliografske baze:  http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=251284

Osobna  stranica: www.aleksandra-mindoljevic-drakulic.info   

prof. dr. sc. Mirjana Šagud

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Životopis:
Mirjana Šagud rođena je 24. studenoga 1957. godine u Čakovcu gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i Pedagošku akademiju. Godine l982. diplomirala je  na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu studij pedagogije. Na istom fakultetu magistrirala je godine l991. iz područja pedagogije, obranom magistarskog rada pod nazivom “Postupci odgajatelja u razvijanju i bogaćenju simboličke igre”. Doktorirala je 3. svibnja 2006. godine disertacijom “Odgajatelj kao refleksivni praktičar”. Od l982. godine radila je kao znanstveni asistent pri Pedagogijskim znanostima Filozofskog fakulteta, a od 1998. godine na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji gdje je bila na dužnosti dekanice. Od 2001. godine predsjednica je Državnog povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja. Od 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 23. rujna 2013. godine izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika te u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Od 2006. godine suradnica je na znanstvenom projektu “Nove paradigme ranog odgoja”, a od 2013. godine na bilateralnom znanstvenom projektu  “Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora”. Voditeljica je akcijskih istraživanja usmjerenih na unapređivanje prakse u nekoliko zagrebačkih dječjih vrtića. Autorica je dviju znanstvenih knjiga – “Odgajatelj u dječjoj igri” i “Odgajatelj kao refleksivni praktičar”, tridesetak znanstvenih radova u časopisima i zbornicima sa stručno-znanstvenih skupova, te više desetaka stručnih radova. Aktivno je sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim stručno-znanstvenim skupovima i održala brojna predavanja. Voditeljica katedre za predškolsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju.

 

Bibliografija:

Autorske knjige

1. Šagud, Mirjana.
Odgajatelj kao refleksivni praktičar .
Petrinja : Visoka učiteljska škola Petrinja, 2006 (monografija).

2. Šagud, Mirjana.
Odgajatelj u dječjoj igri .
Zagreb : Školske novine, 2002 (monografija).Poglavlja u knjizi

1. Šagud, Mirjana.
Profesionalizam odgajatelja – temeljni čimbenik u mijenjanju kulture predškolske ustanove // Pedagogija i kultura / Hrvatić, Neven ; Klapan, Anita (ur.).
Pitomača : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2013. Str. 281-289.

2. Šagud, Mirjana; Jurčević-Lozančić, Anka.
Značaj kritičke refleksije i samorefleksije za istraživanje i unapređivanje pedagoške prakse // Prema kulturi (samo)vrednovanja ustanove ranog i predškolskog odgoja: izazov za promjene / Ljubetić, Maja ; Mendeš, Branimir (ur.).
Split : Nomen Nostrum Mudnić d.o.o, 2012. Str. 138-145.

3. Šagud, Mirjana; Jurčević-Lozančić, Anka.
Autonomija odgajatelja i razvoj njegovih kompetencija // Suvremeni tokovi u ranom odgoju / Pehlić, Izet ; Vejo, Edina ; Hasanagić, Anela (ur.).
Zenica : Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, 2012. Str. 463-476.

4. Šagud, Mirjana.
Profesionalno usavršavanje i razvoj odgajatelja // Nove paradigme ranog odgoja / Maleš, Dubravka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 2011. Str. 267-291.

5. Šagud, Mirjana; Kermeci, Marinela.
Integriranje pedagogijske teorije u kompleksno područje prakse // Interdisciplinarni pristup učenju - put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta / Vujičić, Lidija ; Matjaž, Duh (ur.).
Rijeka : Grafika Zambelli, 2009. Str. 235-244.

6. Šagud, Mirjana.
Preparing Kindergarten Teachers for the Complex Field of Education // Teacher of 21st century: Quality Education for Quality Teaching / Žogla, Irē na (ur.).
Riga : University of Latvia Press, 2008. Str. 169-175.Znanstveni radovi u drugim časopisima

1. Šagud, Mirjana; Petrović Sočo, Biserka.
Playing - Medium for Understanding, Interpreting and Transforming Immediate Reality. // Croatian Journal of Education (1848-5650) 16 (2014), S.I. ; 279-289. 16 (2014) ; 1-316 (pregledni rad, znanstveni).

2. Šagud, Mirjana.
Inicijalno obrazovanje odgajatelja i profesionalni razvoj. // Pedagogijska istraživanja. 8 (2011) , 2; 259-269 (članak, znanstveni).

3. Slunjski, Edita; Šagud, Mirjana; Brajša-Žganec, Andreja.
Kompetencije odgajatelja u vrtiću - organizaciji koja uči. // Pedagogijska istraživanja. 3 (2006) , 1; 45-59 (članak, znanstveni).

4. Petrović-Sočo, Biserka; Slunjski, Edita; Šagud, Mirjana.
Nova paradigma učenja - nove uloge odgojitelja u odgojno-obrazovnom procesu. // Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. 7 (2005) , 2 (10); 315-327 (pregledni rad, znanstveni).Ostali radovi u drugim časopisima

1. Šagud, Mirjana.
INTERAKTIVNO SAGLEDAVANJE PROFESIONALNE, STRUČNE I OSOBNE AUTONOMIJE ODGAJATELJA. // Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu. 107-108 (133-134) (2013) ; 6-7 (članak, stručni).

2. Šagud, Mirjana.
Profesionalni razvoj odgajatelja i suvremeni kurikulum djece rane i predškolske dobi. // Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu. 21/22 (2011) , 93-94; 16-17 (članak, stručni).

3. Šagud, Mirjana.
Pedagog u građenju i razvijanju kurikuluma. // Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu. 90-91 (2010) ; 12-14 (članak, ostalo).

4. Šagud, Mirjana; Petrović-Sočo, Biserka.
Simbolička igra predškolskog djeteta u institucijskom kontekstu. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 142 (2001) , 1; 61-70 (pregledni rad, ostalo).

5. Šagud, Mirjana; Petrović-Sočo, Biserka.
Integrirani metodički pristup učenju predškolskoga djeteta. // Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. 2 (2000) ; 75-83 (članak, stručni).Radovi u postupku objavljivanja

1. Šagud, Mirjana; Petrović-Sočo, Biserka.
Igra - medij razumijevanja, interpretacije i transformacije neposredne stvarnosti. // Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. (2013) (prihvaćen za objavljivanje).Plenarna izlaganja

1. Šagud, Mirjana; Lešin, Gordana.
Istraživački aspekt profesionalnog identiteta odgajatelja // EDUvision 2014 / Mojca Orel (ur.).
Ljubljana : EDUvision, 2014. 295-303 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Akcijsko istraživanje-kontinuirano mijenjanje i zajedničko izgrađivanje kurikula // Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju, zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju2005. / Ante Murn, Diana Nenadić-Bilan, Robert Bacalja, Mirna Klarin (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, 2007. 93-102 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).Objavljena pozvana predavanja na skupovima

1. Šagud, Mirjana.
Uloga akademske zajednice u profesionalnoj pripremi budućih učitelja // Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja: Zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010. 24-34 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šagud, Mirjana.
Odgojno – obrazovna praksa – mjesto kontinuiranog učenja odgajatelja // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Šagud, Mirjana.
Kompetetencije odgajatelja i suvremena odgojno - obrazovna praksa // Kompetencije i kompetentan učitelj / Babić, Nada (ur.).
Osijek : Sveučilište J.J. Strosmmayer, 2007. 119-125 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

1. Jurčević-Lozančić, Anka; Šagud, Mirjana; Konstadinović, Danijela.
Education and learning for the future : challenges and questions // School, Education and Learning for the Future / Jurčević-Lozančić, Anka ; Opić, Siniša (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu., 2011. 137-145 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šagud Mirjana.
Integrated Learning through Play // Modern Methodological Aspects / Bene, Annamaria (ur.).
Subotica : University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty, 2010. 66-75 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

1. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Akcijsko istraživanje – kontinuirano mijenjanje i zajedničko izgrađivanje kurikula // Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru. Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 2007. 93-102 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Slunjski, Edita; Šagud, Mirjana.
Književni sadržaji kao sastavnica poticajnog jezičnog okruženja predškolske djece // Učitelj – godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu.
2007. 119-128 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Šagud, Mirjana.
Evaluacija i samoevaluacija odgojno-obrazovne prakse // Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko ; Šoljan, Nikša Nikola ; Hrvatić, Neven (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2007. 678-684 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Šagud, Mirjana; Slunjski, Edita.
Primjena portfolia u metodičkoj pripremi studenata // VII. dani Mate Demarina – prema suvremenoj školi / Šagud, Mirjana (ur.).
Petrinja : Visoka učiteljska škola u Petrinji, 2006. 89-98 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Jaslice-zajednica koja uči // Zbornika radova Čakovec 2003. / Slunjski, Edita (ur.).
Čakovec : Zrinski, 2003. 19-22 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

6. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Odgojitelj-refleksivni praktičar i pedagoška dokumentacija // Zbornik radova Čakovec 2001. / Varošanec, Lidija (ur.).
Čakovec : Knjigoplastika d.o.o., 2001. 19-24 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

7. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Igra u predškolskoj ustanovi // Mirisi djetinjstva / Hicela, Ivon (ur.).
Split, 20002. 10-13 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).Sažeci u zbornicima skupova

1. Šagud, Mirjana.
Suvremeno djetinjstvo i institucijski kontekst // 14. DANI MATE DEMARINA SUVREMENI IZAZOVI TEORIJE I PRAKSE ODGOJA I OBRAZOVANJA / Prskalo, Ivan ; Jurčević Lozančić, Anka ; Braičić, Zdenko (ur.). - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Učiteljski Fakultet , 2014. 374-374 (ISBN: 978-953-7210-72-4). / Prskalo, Ivan ; Jurčević Lozančić, Anka ; Braičić, Zdenko (ur.).
Topusko, Hrvastka, 29-30.05.2014. : Učiteljski fakultet Zagreb, 2014. 374-374 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Šagud, Mirjana.
Playing – the media of understanding, interpretation and transformation of the immediate reality // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Petrović-Sočo, Biserka: Šagud, Mirjana.
Institucijski predškolski kontekst i kako ga mijenjati // Dijete i djetinjstvo. Teorija i praksa predškolskog odgoja / Babić, Nada ; Irović, Stanislava (ur.).
Osijek : Sveučilište J.J. Strosmayera u Osijeku. Visoka učiteljska škola, 2002. 44-45 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

 

 

prof. dr. sc. Sanja Seljan

prof. dr. sc. Sanja Seljan

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Elektronička pošta:  
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis

Sanja Seljan (djevojačko Šimek) redovni je profesor na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Rođena je 1967. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Odgojno obrazovni centar za jezike, Križanićeva). Diplomirala je 1991. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na studiju informacijskih znanosti (opća informatologija) i francuski jezik i književnost, smjer istraživački i nastavnički za obje grupe. Tijekom studiranja primala je stipendiju grada Zagreb.

Magistrirala je 1997. na temu "Problemi sintaktičke analize prirodnih jezika". Doktorirala je 2003. na temu "Leksičko-funkcionalna gramatika hrvatskoga jezika: teorijski i praktični modeli". 1998. izabrana je u zvanje asistenta, 2003. u višeg asistenta, 2004. u zvanje docenta, 2008. u zvanje izvanrednog profesora i 2013. u zvanje redovitog profesora.

Radila je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, u privatnoj tvrtki na poslovima računalne grafičke pripreme za tisak i obradi teksta, predavala je u Francuskoj gimnaziji informatiku  na francuskom jeziku. Od 1995. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Nositelj je sljedećih kolegija na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti: na preddiplomskom studiju "Strojno prevođenje", "Osnove digitalne obrade teksta i slike", na diplomskom studiju "Prijevodne memorije kao prevodilački alati”, "Računalni gramatički modeli", "Primjena računala u nastavi jezika". Sudjeluje na dva poslijediplomska doktorska studija  (informacijskih i komunikacijskih znanosti i glotodidaktike) na kojima je nositelj četiriju kolegija.

Sudjelovala je u reorganizaciji studija u usklađenosti s europskim standardima.
Mentor je oko 30 završnih i diplomskih radnji, jednog znanstvenog magisterija i 7 doktorskih radnji. Bila je voditelj je dva projekta, sudjelovala je na dva hrvatska i četiri međunarodna projekta. Članica je domaćih i međunarodnih znanstvenih i profesionalnih udruga; redovni i zamjenski član Vijeća Filozofskog fakulteta, član Povjerenstva za razvoj studija, ECTS koordinator Odsjeka i cjelokupnog Filozofskog fakulteta, pri čemu je sklopila preko 40 međunarodnih ugovora. Član je užeg organizacijskog tima međunarodne konferencije INFuture koja se održava svake dvije godine. Recenzent je brojnih radova za međunarodne konferencije i za časopis HAZU. Suurednica je 4 međunarodne publikacije. Autor je i koautor preko 60 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na preko 70 međunarodnih konferencija, okruglih stolova i ljetnih škola. Održala je 6 radionica, 7 pozvanih predavanja na stranim sveučilištima i u Europskoj komisiji (DGT).
Govori engleski i francuski, služi se talijanskim, pasivno njemačkim. Stručno se usavršavala u inozemstvu.

Područja interesa:

  • automatsko računalno prevođenje (engl. Machine Translation, MT)
  • računalno potpomognuto prevođenje (engl. Computer-Assisted Translation, CAT) i prijevodne memorije (engl. Translation Memories, TMs)
  • lokalizacija (engl. Localization)
  • obrada prirodnoga jezika (engl. Natural Language Processing, NLP)
  • leksičko-funkcionalna gramatika (engl. Lexical-Functional Grammar, LFG)
  • primjena računala u poučavanju jezika (engl. Computer-Assisted Language Learning, CALL)

Popis svih radova u Hrvatskoj znanstvenoj biografiji

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=219255

Popis relevantnih radova:

$1.       Seljan, Sanja et al. Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning . Zagreb : Zavod za informacijske studije, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012 (publikacija)

$2.       Seljan, Sanja. Translation technology as challenge in education and business. // Informatologia. 44 (2011) , 4; 279-286

$3.       Seljan, Sanja. Hrvatski online: hrvatski jezik i računalno prevođenje. // InfoTrend. 1 (2013) , 192; 34-36

$4.       Seljan, Sanja; Kučiš, Vlasta. TRANSLATOR’S EDUCATIONAL PERSPECTIVE IN ACCESSION COUNTRY // Proceedings on 4th International Conference "Translation & Interpreting as Intercultural Mediation" (ICIFL4) / Lakić, Igor (ur.).
Podgorica, Crna Gora : Institute of Foreign Languages, University of Montenegro, 2013. 173-183

$5.       Fučkan Držić, Biserka; Seljan, Sanja; Mihaljević Djigunović, Jelena; Lasić-Lazić, Jadranka; Stančić, Hrvoje. Teaching English for Special Purposes Aided by E-learning Platform. // International Journal of Excellence in eLearning. 4 (2011)

$6.       Cetinić, Ana; Seljan, Sanja. Evaluation of Classroom-based Online Multimedia Language Assessment // Proceedings of the International Conference "Future of Education".
Milano, Italy : Simonelli Editore, 2011. 76-81

$7.       Seljan, Sanja; Vrhovac, Yvonne; Mencer Salluzzo, Martina. L'enseignement EAO en FLE dans le contexte croate // Fracontraste 1 - Le français en contraste: expériences d'enseignement/apprentissage du français. Collection Diversité linguistique et Société / Pavelin Lešić, Bogdanka (ur.). Belgija : Editions du CIPA, 2011. 89-98

$8.       Klasnić, Ksenija; Lasić-Lazić, Jadranka; Seljan, Sanja. Quality Metrics of an Integrated E-Learning System – students’ perspective // E-learning experiences and future / Safeeullah Soomro (ur.). Vienna : InTech, 2010. Str. 71-93.

$9.       Stančić, Hrvoje; Seljan, Sanja; Lasić-Lazić, Jadranka. Digitisation and Language Technologies in the Learning Process of Information Sciences – Approaching the EU Standards. // The Journal of Quality in Education. 1 (2010) ; 1-7

$10.   Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija. Evaluation of Electronic Translation Tools Through Quality Parameters // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, H. ; Seljan, S. ; Bawden, D. ; Lasić-Lazić, J. ; Slavić, A. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009. Str. 341-351.

$11.   Seljan, Sanja; Gašpar, Angelina. Primjena prevoditeljskih alata u EU i potreba za hrvatskim tehnologijama // Jezična politika i jezična stvarnost / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb : HDPL, 2009. Str. 617-625.

$12.   Seljan, Sanja; Pavlović, Nataša. Integration of the project “ Information Technology in Computer-Assisted Translation of Croatian and in e-Language Learning” into curriculum // Translation Technology in Translation Classes / Dimitriu, Rodica ; Freigang, Karl-Heinz (ur.). Iasi, Romania : Institul European, 2008. Str. 113-121.

$13.   Vrhovac, Yvonne; Seljan, Sanja; Mencer-Saluzzo, Martina; Prosenjak, Bojan. UNE EXPÉRIENCE INTERCUTURELLE EN TANDEM PAR INTERNET. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. LII (2007) ; 301-315

$14.   Seljan, Sanja; Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Lasić-Lazić, Jadranka. CALL (Computer-Assisted Language Learning) and Distance Learning // Proceedings of the 29th International convention MIPRO 2006 / Čičin-Šajn, Marina. Turčić Prstačić, Ivana. Sluganović, Ivanka. (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, 2006. 145-151

$15.   Seljan, Sanja; Berger, Norbert; Dovedan, Zdravko. Computer-Assisted Language Learning (CALL) // Proceedings of the 27th International Convention MIPRO 2004: MEET + HGS / Biljanović Petar ; Skala Karolj (ur.). Rijeka : Liniavera, 2004. 262-266

$16.   Dovedan, Zdravko; Seljan, Sanja; Vučković, Kristina. Multimedia in Foreign Language Learning // Proceedings of the 25th International Convention MIPRO 2002: MEET + MHS / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj (ur.). Rijeka : Liniavera, 2002. 72-75

$17.   Dovedan, Zdravko; Seljan, Sanja; Vučković, Kristina. Strojno prevođenje kao pomoć u procesu komunikacije. // Informatologia. 4 (2002) , 35; 283-291

doc. dr. sc. Anton Vukelić

Filozofski fakultet Sveučilišta Zagrebu

Elektronička pošta: avukelic@ffzg.hr

 

Životopis

Obrazovanje i napredovanja u zvanju

1990. godine diplomirao na studiju sociologije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

1990. godine  izabran u znanstveno-nastavno zvanje mlađeg asistenta za stručno područje sociologija te zaposlen kao mlađi asistent na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

1992. godine  upisuje Poslijediplomski studij sociologije migracija pri Odsjeku za Sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

1998. godine  magistrirao s temom Stratifikacijski položaji  etnonacionalnih grupa u Hrvatskoj

1998. godine   izabran u znanstveno-nastavno zvanje asistenta za stručno područje sociologija  te je u tom zvanju izabran u stalni radni odnosu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

2001. godine godine prijavljuje doktorsku disertaciju

2003. godine obranio doktorsku disertaciju pod naslovom Anomija pojedinih socijalnih grupa suvremenoga hrvatskog društva

2004. godine izabran u znanstveno nastavno zvanje višeg asistenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje  sociologija te je u tom zvanju izabran u stalni radni odnos na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

2008. godine izabran u znanstveno nastavno zvanje docenta za znanstveno područje društvenih znanosti, polje  sociologija te je u tom zvanju izabran u stalni radni odnosu na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu

2008. godine zaposlen kao docent na  Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu

 

Nastavno i stručno iskustvo

 Od 1990. - 2008. godine na Katedri za sociologiju Fakultetu strojarstva i brodogradnje predavao je kolegie Sociologija, Industrijska sociologija, Socijalna psihologija malih grupa.

Od 2008. godine  na Odsjeku za Sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu predaje kolegij Hrvatsko društvo, a pri Centru za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predaje kolegij Sociologija obrazovanja.

 

Popis relevantnih radova objavljenih u posljednjih pet godina

- Political Program at Croatian Public TV: The Socio-demographic Profiles of Viewers

u zborniku radova: 18th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  1st CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Zagreb, 2006, 97-101

 (koautorstvo sa K. Korenčić-Kampl i Lj. Bakić-Tomić)

 

- Media, Crime and Public

u zborniku radova: 18th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  1st CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Zagreb, 2006, 108-112

(koautorstvosaLj. Bakić-Tomić iZ. Hubnikova)

 

- Zamor od politike: analiza trendova gledanosti političkih emisija na televiziji

            u: Informatologija, 2007, Zagreb, 199-203

 

- Viški jezik i identitet

            u zborniku radova Jezik i identiteti, HDPL, Zagreb-Split, 2007

            (koautorstvo sa A. Pavlinom), 447-456.

 

- Psychological Anomie (Srole’s Scale) and the Unemployed in Croatian Society

            u zborniku radova: 19th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  2. CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Baden-Baden, 2007

(koautorstvo sa Z. Hubnikova i A. Hunjet)

 

- Social-Psychological Aspects of Communication with the Handicapped and Unemployed

            u zborniku radova: 19th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  2. CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Baden-Baden, 2007

      (koautorstvo sa Z. Hubinkova i A. Wertag)

 

- Gender Aspects of Managerial Communication

            u zborniku radova: 19th International Conference on Systems Research, Informatics and Cybernetics: Special Focus Symposium on  2. CISKS: Communication and Information Sciences in the Knowledge Society , Baden-Baden, 2007

(koautorstvo sa Lj. Bakić-Tomić i D. Pauknerova)

 

- Percepcija savjetnika Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o ćimbenicima zapošljavanja nezaposlenih

                        u: Informatologija, 2008, Zagreb, 23-32

 

 - Pritisak i zapošljavanje nezaposlenih osoba

                        u: Društvena istraživanja. 17 (2008) , 6; 1089-1108


 - Teorije anomije

            u zborniku radova: Conference Proceedings of Special Focus Symposiums on ICSKS: Information, Communication and Economic Sciences in the Knowledge Society , Zagreb, 2008

 

- Single aspects of job satisfaction among engineers

                        u zborniku radova:Pre-conference proceedings of the Special Focus Symposium on 6th CIESKS: Communication, Information and Economic Science in Knowledge Society, Baden-Baden, July 28-29, 2008 : 20th International Conference on Systems Research, Informatiocs and Cybernetics, (July 24th -30th, 2008, Baden-Baden)

(koautorstvo sa Štefanić, Nedeljko; Hubinkova, Zuzana)

prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička pošta: vvlahovi@ffzg.hr

 

Životopis

Rođena je 1959. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završila je 1982. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 1986. a doktorirala 1996. godine.

Od 1982. do 1987. zaposlena je kao asistent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Asistent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu postala je 1987. godine, 1996. izabrana je u višeg asistenta, 1998 u docenta,  2001. godine u izvanrednog,  2007. godine u redovitog  profesora, a 2012 u redovitog profesora u trajnom zvanju.. Od 2000. godine  predstojnica je Katedre za školsku psihologiju.

Na studiju psihologije održava nastavu iz kolegija Psihologija obrazovanja – učenje i poučavanje, Psihologija obrazovanja nadarenih učenika, Psihologija učenja i poučavanja matematike i Metodika nastave psihologije te je nositeljica kolegija Metodički praktikum. U okviru Doktorskog studija psihologije vodi modul iz psihologije obrazovanja i kolegij Kognitivni modeli učenja i poučavanja matematike. Sudjeluje u izvođenju poslijediplomske nastave na Doktorskom studiju glotodidaktike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Poslijediplomskome specijalističkom studiju iz supervizije psihosocijalnog rada Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Osim nastave na Sveučilištu držala je brojne edukacije za učitelje, ravnatelje, stručne suradnike u školama, predavače CARnet-a, sveučilišne asistente i nastavnike.

Bila je voditeljica i suradnica na više znanstvenih projekata. Trenutno je voditeljica znanstvenog projekta Psihološki faktori učenja matematike: uradak, strategije, motivacija i stavovi i programa Psihološki čimbenici uspješnog učenja. Objavila je četrdesetak znanstvenih i stručnih radova, te je koautor ili urednik pet  knjiga (od kojih je jedna sveučilišni udžbenika a jedna sveučilišni priručnik). Izlagala je znanstvene radove na tridesetak znanstvenih skupova  u zemlji i inozemstvu.

            Sudjelovala je u brojnim stručnim projektima nevladinih udruga, UNICEF-a i Agencije za odgoj i obrazovanje. Članica je Društva psihologa Hrvatske, European Association for Research on Learning and instruction (EARLI) i International School Psychology Association (ISPA).

 

 

Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina  (2007. – 2012. godina)

Pavlin-Bernardić, N., Vlahović-Štetić, V. i Arambašić, L. (2008) Children's solving of mathematical word problems: The contribution of working memory. Review of Psychology, 15(1-2), 35-43

Rovan, D. i Vlahović-Štetić, V. (2008). Self-concept of high school students with various level of mathematical giftednessStudia Psychologica, 50(2), 169-178.

Rovan, D.,  Pavlin-Bernardić, N. i Vlahović-Štetić, V. (2009). Imaju li medvjedići jednak broj bombona? Konceptualno razumijevanje osnovnih svojstava zbrajanja. Suvremena psihologija, 12(1) 1, 99-118.

Vlahović-Štetić, V. (2008). Teorijski pristupi darovitosti. U: V. Vlahović-Štetić (ur.), Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje), 13-22. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Vlahović-Štetić, V. (2009). Matematika za život. Dijete, škola, obitelj, 24, 2-5.

Vlahović-Štetić, V., Pavlin-Bernardić, N. i Rajter, M. (2010). Illusion of linearity in geometry: Effect in multiple-choice problems. Mathematical Thinking and Learning, 12(1), 54-67.

Vlahović-Štetić, V. (ur.) (2008). Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Vizek Vidović, V. i Vlahović-Štetić, V. (2007). Modeli učenja odraslih i profesionalni razvoj. Ljetopis socijalnog rada, 14(2), 283-310.

Pavlin-Bernardić, Nina, Vlahović-Štetić, Vesna, MišuracZorica, Irena (2010). Studentskii

učiteljskistavoviiuvjerenjaomatematici. Odgojne znanosti. 12, 2; 385-397.

Pavlin-Bernardić, Nina; Rovan Daria; Vlahović-Štetić, Vesna (2011). Kad u matematici „više“

zapravo znači „manje“: Analiza uspješnosti u rješavanju problemskih zadataka usporedbe.

Psihologijske teme. 20, 1; 115-130.

Paić-Antunović, Jelena; Vlahović-Štetić, Vesna (2011). The effect of feedback on the intensity of the illusion of linearity in high-school student's solving of geometry problems. Review of psychology. 18, 1; 21-30

 

Popis radova koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave

Miljević-Riđički, R., Miljković, D., Pavličević-Franić, D., Rijavec, M., Vizek Vidović, V., Vlahović-Štetić, V. i Zarevski, P. (2000) Učitelji za učitelje. Zagreb: IEP d.o.o.

Miura, I.T., Okamoto,Y., Vlahović-Štetić, V., Kim, C. i Han, J.H. (1999). Language supports

for children's understanding of numerical fractions:Cross-national comparisons. Journal of Experimental Child Psychology, 74, 356-365.

Silić, B., Vlahović-Štetić, V.,Slaviček, M. (1999.). Identifikacijaintelektualnonadarenih

učenikanatemeljurezultatatestaiprocjenaučitelja, Napredak, 140, 3, 319-329.

Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović Štetić, V. i Miljković D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP.

VizekVidović V., Vlahović-Štetić V., Arambašić L., SlavičekM., (1997.). Konativnei

emocionalnekarakteristikematematičkinadarene  iprosječnosposobnedjece, Društvenaistraživanja, 6,4-5(30-31), 619-634.

VizekVidović, V., Vlahović-Štetić, V., Petrak, O. (1999.). Nekemetrijskekarakteristike

Skalezaprocjenuponašanjaučenikaurazredu, Hrvatskarevijazarehabilitacijskaistraživanja, 35,1, 51-61.

Vlahović-Štetić, V. (1999). Word problem solving as a function of problem type, situational

contextand drawing, Studia Psychologica, 41, 49-62.

Vlahović-Štetić, V.(2002.). Teorijedarovitostiinjihovoznačenjeza školskupraksu

Poticanjedarovite  djeceiučenika, Zagreb:HPKZ

Vlahović-Štetić, V.(ur.).(2008). Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.

Vlahović-Štetić V., Kovačić S. (1999.). Kognitivnareprezentacijabrojevaudjece

različitedobi, Društvenaistraživanja, 4 (42), 563-577.

Vlahović-Štetić, V. i Miura I.T. (1995.). Cognitive representationof number and understanding of place value: First graders in Croatia and the United States. Review of Psychology, 2, 23-28.

Vlahović-Štetić, V. i Vizek Vidović, V. (1998) Kladim se da možeš..., - psihološki aspekti početnog poučavanja matematike. Zagreb: Udruga roditelja "Korak po korak".

Vlahović-Štetić, V., Vizek Vidović, V. i Arambašić L. (1999). Motivational characteristics in mathematical achievement; A study of gifted high-achieving, gifted underachieving and non-gifted pupils. High Ability Studies, 10, 37-49.

Vlahović-Štetić, V., VizekVidović, V., Arambašić, L., Miharija, Ž. (1995.). PriručnikzaTest

 

spremnostiza školu, NakladaSlap, Jastrebarsko