Redoviti studij - Studijski program - Silab - Didaktika

Broj ECTS bodova: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar
Status: obvezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja, 30 sati seminara
Uvjeti: nema
Način provjere znanja: kolokviji ili završni pismeni


Okvirni sadržaj predmeta
Didaktika i kurrikulum. Odnos Opće didaktike i predmetnih didaktika
(metodika). Podjela opće didaktike (teorijska, empirijska i pragmatička).
Didaktički modeli i/ili teorije. Temeljni didaktički pojmovi (i njihovi odnosi),
koncepti i operacije. Didaktička redukcija i transformacija. Profesionalne
kompetencije nastavnika. Koncepti planiranja, organiziranja i izvođenja
nastave. Kriteriji dobre nastave. Odgojna nastava. Nastava kao čin
uravnoteženja. Modeli dijagnostike i evaluacije u općoj didaktici. Suvremeni
trendovi u Općoj didaktici. Odnos sustavne didaktike i empirijskih istraživanja
nastave.


Cilj kolegija (očekivane kompetencije):
Studenti će se upoznati s predmetom (opće)didaktike i praktičnim pitanjima
pripreme, realizacije i (samo)evaluacije nastave iz didaktičke perspektive,
steći elementarna umijeća u ophođenju s didaktičkim teorijama i/ili modelima
i razviti bazične kompetencije glede (reflektiranog) planiranja, izvođenja i
evaluacije nastave.

Obvezatna literatura:
Kipper, H., Mischke, W. (2008). Uvod u opću didaktiku (odabrana poglavlja).
Zagreb:Educa.
Gudjons, H. (1994). Pedagogija. Temeljna znanja (poglavlje Didaktika), Zagreb:
Educa.
Meyer, H. (2005). Što je dobra nastava? Zagreb: Erudita.
Terhart,E. (2001). Metode poučavanja i učenja (odabrana poglavlja).
Zagreb:Educa.
Neuweg, H.- G. (2008). Šutnja znalaca. Zagreb: Erudita.
Winkler,M., Commichau, A.(2008). Komunikacijsko-psihološka retorika
(odabrana poglavlja). Zagreb: Erudita.
Apel, H. J. (2003). Predavanje. Uvod u akademski oblik poučavanja (odabrana
poglavlja). Zagreb: Erudita.
Langer, I., Schulz von Thun, F., Tausch, R. (2003).Kako se razumljivo
izražavati. Kako tekstove i govor učiniti razumljivijim (odabrana poglavlja ).
Zagreb: Erudita.
Lersch, R. (2005). Nastava kao čin uravnoteženja. Pedagogijska istraživanja, II
(1), 85-100 Palekčić, M. (2005). Utjecaj kvalitete nastave na postignuća učenika.
Pedagogijska istraživanja, II (2), 209-233.
Palekčić, M. (2006). Sadržaji obrazovanja i nastave: struktura i kriteriji
adabira. Pedagogijska istraživanja, III (2), str.181-200.
Palekčić, M.(2007). Od kurikuluma do obrazovnih standarda. Kurikulum:
teorije-metodologija-sadržaj-struktura / Previšić, Vlatko (ur.). Zagreb : Zavod
za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu ; Školska knjiga, 2007. Str. 35-
101

Dopunska literatura:
Kyriacou, K (1997), Temeljna nastavna umijeća. Zagreb: Educa.
Matte, W. (2007), Nastavne metode. 75 kompatnih pregleda za nastavnike i
učenike. Zagreb: Naklada Ljevak.
Matte, W. (2007), Rutinski planirati – učinkovito planirati. Zagreb: Naklada
Ljevak.
Prange; K.(2005), Kompetencije između profesionalizacije i evaluacije.
Pedagogijska istraživanja, II (1), 49-58.
Wiechmann ,J. (2006), Zwölf Unterrichtsmethoden. Vielfalt für die Praxis.
Weinheim: Beltz.

Redoviti studij - Studijski program - Silab - Sustavna pedagogija

ECTS: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar
Status: obvezni
Oblici nastave s brojem sati semestralno: 30 sati predavanja i 15 sati
seminara
Uvjeti: upisan 5. semestar
Način provjere znanja: usmeni


Okvirni sadržaj predmeta:
Predmet Sustavne pedagogije. Pedagogija kao znanost o odgoju i obrazovanju.
Terminološko određenje pojmova i njihove implikacije u/na širi društveni
kontekst. Sustavni pristup i razrada u svjetlu transdisciplinarnosti i
interdisciplinarnosti, te komunikacijsko-interakcijskih odnosa i procesa.
Područja realizacije odgojno-obrazovnog djelovanja: obiteljski, predškolski,
školski, visokoškolski odgoj i obrazovanje, društveno neprihvatljivi ekscesi –
devijantnost, permanentnost – cjeloživotno učenje i obrazovanje. Obrazovne
institucije i sustavi obrazovanja, te menadžerska upravljivost sustavom
obrazovanja. Suvremena pedagogija i kurikulum. Profesionalne i ostale
kompetencije nastavnika. Ishodi/rezultati obrazovnog procesa. Značaj i uloga
računala u obrazovanju i svjetski trendovi (umjetna inteligencija, poučavanje
putem inteligentnih sustava). Dodatne teme: emocionalna
inteligencija/pedagogija, interkulturalni aspekti odgoja i obrazovanja,
nadarenost i kreativnost u funkciji razvoja ličnosti, hiperaktivnost, dokimološke
karakteristike i specifičnosti i dr.


Cilj kolegija (očekivane kompetencije):
U okviru ovog kolegija studenti će spoznati životne i profesionalne razloge
upoznavanja sa sadržajima pedagogije. Naučit će mnogo o teorijskim aspektima
odgoja i obrazovanja kao i o praktičnim postupcima nužnim za kvalitetan
obiteljski, radni i profesionalni život. Edukativne, komunikacijske,
međunarodne kompetencije u tome će svakako pridonijeti.


Obvezatna literatura:
Dryden,G. – Voss, J.(2001): Revolucija u učenju, Zagreb:Educa.
Gudjons, K.(1994): Pedagogija – temeljna znanja, Zagreb:Educa.
Marinković, R. (2004): Inteligentni sustavi za poučavanje, Zagreb: Hrvatska
zajednica tehničke kulture.


Dopunska literatura:
Andreoli.V. (2006.): Pismo učitelju, Zagreb: Školska knjiga
Marinković, R. (ur.) (2007.): Nove perspektive u razvoju kvalitete visokog
obrazovanja, Zagreb: A.Z.P.Grafis d.o.o.

Redoviti studij - Studijski program - Obvezni kolegiji

Psihologija odgoja i obrazovanja

Nositelji: doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić
ECTS bodovi: 6
Trajanje: 1 semestar
Status: obvezan
Oblici nastave s brojem sati semestralno (predavanja + seminari + vježbe): 30 + 30 + 0
Način provjere znanja: pismeni i usmeni ispit

 

Sustavna pedagogija

Nositelj: prof. dr. sc. Mirjana Šagud
ECTS bodovi: 6
Trajanje: 1 semestar
Status: obvezan
Oblici nastave s brojem sati semestralno (predavanja + seminari + vježbe): 30 + 15 + 0
Način provjere znanja: usmeni ispit

 

Didaktika

Nositelj: doc. dr. sc. Iva Ivanković 
ECTS bodovi: 6
Trajanje: 1 semestar
Status: obvezan
Oblici nastave s brojem sati semestralno (predavanja + seminari + vježbe): 30 + 15 + 0
Način provjere znanja: pismeni i usmeni ispit

 

Redoviti studij - Studijski program - Silab - Psihologija odgoja i obrazovanja

Naziv kolegija: Psihologija odgoja i obrazovanja (NM)
ECTS bodovi: 6
Jezik: hrvatski jezik
Trajanje: 1 semestar
Status: obvezan
Oblici nastave s brojem sati semestralno (predavanja + seminari + vježbe):
30 + 30 + 0
Način provjere znanja: pismeni i usmeni ispit


Okvirni sadržaj kolegija:
Uvod u kolegij. Čovjekov psihički razvoj tijekom djetinjstva i adolescencije.
Razvoj u odrasloj dobi. Osobine učenika relevantne za učenje, individualne
razlike u kognitivnim osobinama, osobinama ličnosti, socio-emocionalnom
razvoju. Učenici s posebnim potrebama. Teorije učenja i njihova primjena u
učenju i poučavanju. Čimbenici uspješnog učenja. Prijenos (transfer) učenja.
Poučavanje. Vrednovanje ishoda obrazovnog procesa (dokimologija i testovi
znanja). Motivacija i emocije te motivacijsko djelovanje nastavnika.
Upravljanje razredom i disciplina. Stres u školskom sustavu.Uloga psihologa u
školskom sustavu.


Cilj kolegija (očekivane kompetencije):
Studenti će znati opisati ključne razvojne promjene i procese u podlozi tih
promjena. Moći će opisati tipične karakteristike, ponašanja i sposobnosti osoba
različite dobi te prepoznati odstupanja od uobičajenog razvoja. Studenti će
moći objasniti teorije učenja te primijeniti znanja o učenju i pamćenju u
procesu poučavanja. Moći će odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke za
provjeru i procjenu školskog postignuća. Moći će objasniti uzroke školske
nediscipline i odabrati primjerene intervencije. Studenti će znati navesti izvore
stresa u školskom sustavu i intervencije za njegovo smanjenje.


Obvezna literatura:

1. Vlado Andrilović (1991). Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja, (POO I.), Treće izdanje, Zagreb: Školska knjiga. Od str. 5 do str. 79 /vrijede i ranija i kasnija izdanja/

2. Vlado Andrilović, Mira Čudina (1990). Osnove opće i razvojne psihologije, (POO II.) Treće izdanje. Zagreb: Školska knjiga. Poglavlja: 2., 3. I 5. /vrijede i ranija i kasnija izdanja/

3. Vlado Andrilović, Mira Čudina (1990). Psihologija učenja i nastave, (POO III.) Zagreb: Školska knjiga. Poglavlja: 1. I 2. /vrijede i kasnija izdanja/