Redoviti studij - Studijski program - Silab - Hrvatski jezik za nastavnike

Okvirni sadržaj kolegija

Kolegij je usmjeren ovladavanju normativnosti i višefunkcionalnosti hrvatskoga standardnoga jezika na akademskoj razini. Studente će se upoznati s normama hrvatskoga standardnoga jezika (pravopisnom, pravogovornom, naglasnom, fonološkom, morfološkom, sintaktičkom, leksičkom) i njihovom uporabom u nastavničkoj komunikaciji. Uputit će ih se u funkcionalnostilsku pismenost i temeljna načela strukovnoga jezika s osobitim obzirom na primjenu u nastavničkoj struci.

Ciljevi kolegija (očekivane kompetencije)

  1. definirati osnovne pojmove iz hrvatskoga standardnog jezika
  2. ovladati normama, funkcionalnim stilovima i pragmatičnim aspektima hrvatskoga standardnog jezika,
  3. usvojiti osnovna načela strukovnoga jezika i njihovu primjenu u nastavničkoj struci
  4. primijeniti zakonitosti govorenoga i pisanoga jezika u nastavničkoj struci
  5. usavršiti jezične kompetencije za pisanje stručnih radova.

Očekivani ishodi učenja na razini predmeta

1.    usavršiti pravopisnu i gramatičku normu hrvatskoga standardnog jezika na višoj akademskoj razini

2.    primjereno se izražavati na funkcionalnostilskoj razini hrvatskoga standardnog jezika

3.    razviti i usavršiti pismeno izražavanje u nastavničkoj struci

4.    usvojiti osnovna načela strukovnoga jezika

5.    usavršiti općejezična i strukovna načela u pisanju stručnih radova

6.    definirati, opisati i primijeniti opća terminološka načela u nastavničkoj struci

7.    samostalno rješavati općejezična i terminološka pitanja u nastavničkoj struci

Izvedbeni plan

1. Hrvatski jezik kao jezik javne komunikacije.

2. Hrvatski jezik u hrvatskome obrazovnom sustavu.

3. Pravopisna norma hrvatskoga standardnog jezika.

4. Morfonološka norma hrvatskoga standardnog jezika.

5. Morfološka norma hrvatskoga standardnog jezika.

6. Sintaktička norma hrvatskoga standardnog jezika.

7. Leksička norma hrvatskoga standardnog jezika.

8. Imena i pokraćenice u hrvatskome jeziku.

9. Najčešći otkloni od hrvatske standardnojezične norme.

10. Hrvatski jezik kao jezik nastavničke struke i kao jezik u nastavničkoj struci.

11. Jezične značajke znanstvenoga i stručnoga teksta.

12. Administrativni tekstovi u nastavničkoj struci. Kako sastaviti prijavu na natječaj.

13. Uporabni tekstovi u nastavničkoj struci.

14. Predavanje o predavanju: kako napisati pripremu za nastavu u skladu s hrvatskom standardnojezičnom normom.

15. Hrvatski jezik u virtualnoj nastavničkoj komunikaciji.

 

Literatura

Obvezna literatura

[1] Bičanić, Ante – Frančić, Anđela – Hudeček, Lana – Mihaljević, Milica. 2013. Pregled povijesti, gramatike i pravopisa hrvatskoga jezika, Zagreb : CROATICA.

[2] Frančić, Anđela – Hudeček, Lana – Mihaljević, Milica. 12005. Normativnost i višefunkcionalnost u hrvatskome standardnom jeziku, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada.

[3] Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina. 2013. Hrvatski jezik i jezična kultura, Zaprešić : Visoka škola za poslovanje i upraljanje „Baltazar Adam Krčelić”.

[4] Opačić, Nives. 2009. Reci mi to jasno i glasno : Hrvatski za normalne ljude, Zagreb : Novi Liber.

Dopunska literatura

[1] Hrvatski jezik u XX. stoljeću (ur. Marko Samardžija i Ivo Pranjković). 2006. Zagreb : Matica hrvatska.

[2] Norme i normiranje hrvatskoga standardnog jezika (prir. Marko Samardžija), 1999. Zagreb : Matica hrvatska.

[3] Opačić, Nives. 2006. Hrvatski u zagradama : Globalizacijske jezične stranputice, Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada.

[4] Težak, Stjepko. 1991. Hrvatski naš svagda(š)nji, Zagreb : Školske novine.

[5] Težak, Stjepko. 1995. Hrvatski naš osebujni, Zagreb : Školske novine.

[6] Težak, Stjepko. 1999. Hrvatski naš (ne)zaboravljeni, Zagreb : Tipex.

[7] Odabrani hrvatski normativni priručnici (pravopisi, gramatike i jednojezični rječnici – popis dostupan na stranici http://www.hrvatskiplus.org).