prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička pošta: vvlahovi@ffzg.unizg.hr

 

Životopis

Rođena je 1959. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završila je 1982. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 1986. a doktorirala 1996. godine.

Od 1982. do 1987. zaposlena je kao asistent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Asistent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu postala je 1987. godine, 1996. izabrana je u višeg asistenta, 1998 u docenta,  2001. godine u izvanrednog,  2007. godine u redovitog  profesora, a 2012 u redovitog profesora u trajnom zvanju.. Od 2000. godine  predstojnica je Katedre za školsku psihologiju.

Na studiju psihologije održava nastavu iz kolegija Psihologija obrazovanja – učenje i poučavanje, Psihologija obrazovanja nadarenih učenika, Psihologija učenja i poučavanja matematike i Metodika nastave psihologije te je nositeljica kolegija Metodički praktikum. U okviru Doktorskog studija psihologije vodi modul iz psihologije obrazovanja i kolegij Kognitivni modeli učenja i poučavanja matematike. Sudjeluje u izvođenju poslijediplomske nastave na Doktorskom studiju glotodidaktike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Poslijediplomskome specijalističkom studiju iz supervizije psihosocijalnog rada Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Osim nastave na Sveučilištu držala je brojne edukacije za učitelje, ravnatelje, stručne suradnike u školama, predavače CARnet-a, sveučilišne asistente i nastavnike.

Bila je voditeljica i suradnica na više znanstvenih projekata. Trenutno je voditeljica znanstvenog projekta Psihološki faktori učenja matematike: uradak, strategije, motivacija i stavovi i programa Psihološki čimbenici uspješnog učenja. Objavila je četrdesetak znanstvenih i stručnih radova, te je koautor ili urednik pet  knjiga (od kojih je jedna sveučilišni udžbenika a jedna sveučilišni priručnik). Izlagala je znanstvene radove na tridesetak znanstvenih skupova  u zemlji i inozemstvu.

            Sudjelovala je u brojnim stručnim projektima nevladinih udruga, UNICEF-a i Agencije za odgoj i obrazovanje. Članica je Društva psihologa Hrvatske, European Association for Research on Learning and instruction (EARLI) i International School Psychology Association (ISPA).

 

 

Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina  (2007. – 2012. godina)

Pavlin-Bernardić, N., Vlahović-Štetić, V. i Arambašić, L. (2008) Children's solving of mathematical word problems: The contribution of working memory. Review of Psychology, 15(1-2), 35-43

Rovan, D. i Vlahović-Štetić, V. (2008). Self-concept of high school students with various level of mathematical giftednessStudia Psychologica, 50(2), 169-178.

Rovan, D.,  Pavlin-Bernardić, N. i Vlahović-Štetić, V. (2009). Imaju li medvjedići jednak broj bombona? Konceptualno razumijevanje osnovnih svojstava zbrajanja. Suvremena psihologija, 12(1) 1, 99-118.

Vlahović-Štetić, V. (2008). Teorijski pristupi darovitosti. U: V. Vlahović-Štetić (ur.), Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje), 13-22. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Vlahović-Štetić, V. (2009). Matematika za život. Dijete, škola, obitelj, 24, 2-5.

Vlahović-Štetić, V., Pavlin-Bernardić, N. i Rajter, M. (2010). Illusion of linearity in geometry: Effect in multiple-choice problems. Mathematical Thinking and Learning, 12(1), 54-67.

Vlahović-Štetić, V. (ur.) (2008). Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Vizek Vidović, V. i Vlahović-Štetić, V. (2007). Modeli učenja odraslih i profesionalni razvoj. Ljetopis socijalnog rada, 14(2), 283-310.

Pavlin-Bernardić, Nina, Vlahović-Štetić, Vesna, MišuracZorica, Irena (2010). Studentskii

učiteljskistavoviiuvjerenjaomatematici. Odgojne znanosti. 12, 2; 385-397.

Pavlin-Bernardić, Nina; Rovan Daria; Vlahović-Štetić, Vesna (2011). Kad u matematici „više“

zapravo znači „manje“: Analiza uspješnosti u rješavanju problemskih zadataka usporedbe.

Psihologijske teme. 20, 1; 115-130.

Paić-Antunović, Jelena; Vlahović-Štetić, Vesna (2011). The effect of feedback on the intensity of the illusion of linearity in high-school student's solving of geometry problems. Review of psychology. 18, 1; 21-30

 

Popis radova koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave

Miljević-Riđički, R., Miljković, D., Pavličević-Franić, D., Rijavec, M., Vizek Vidović, V., Vlahović-Štetić, V. i Zarevski, P. (2000) Učitelji za učitelje. Zagreb: IEP d.o.o.

Miura, I.T., Okamoto,Y., Vlahović-Štetić, V., Kim, C. i Han, J.H. (1999). Language supports

for children's understanding of numerical fractions:Cross-national comparisons. Journal of Experimental Child Psychology, 74, 356-365.

Silić, B., Vlahović-Štetić, V.,Slaviček, M. (1999.). Identifikacijaintelektualnonadarenih

učenikanatemeljurezultatatestaiprocjenaučitelja, Napredak, 140, 3, 319-329.

Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović Štetić, V. i Miljković D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP.

VizekVidović V., Vlahović-Štetić V., Arambašić L., SlavičekM., (1997.). Konativnei

emocionalnekarakteristikematematičkinadarene  iprosječnosposobnedjece, Društvenaistraživanja, 6,4-5(30-31), 619-634.

VizekVidović, V., Vlahović-Štetić, V., Petrak, O. (1999.). Nekemetrijskekarakteristike

Skalezaprocjenuponašanjaučenikaurazredu, Hrvatskarevijazarehabilitacijskaistraživanja, 35,1, 51-61.

Vlahović-Štetić, V. (1999). Word problem solving as a function of problem type, situational

contextand drawing, Studia Psychologica, 41, 49-62.

Vlahović-Štetić, V.(2002.). Teorijedarovitostiinjihovoznačenjeza školskupraksu

Poticanjedarovite  djeceiučenika, Zagreb:HPKZ

Vlahović-Štetić, V.(ur.).(2008). Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.

Vlahović-Štetić V., Kovačić S. (1999.). Kognitivnareprezentacijabrojevaudjece

različitedobi, Društvenaistraživanja, 4 (42), 563-577.

Vlahović-Štetić, V. i Miura I.T. (1995.). Cognitive representationof number and understanding of place value: First graders in Croatia and the United States. Review of Psychology, 2, 23-28.

Vlahović-Štetić, V. i Vizek Vidović, V. (1998) Kladim se da možeš..., - psihološki aspekti početnog poučavanja matematike. Zagreb: Udruga roditelja "Korak po korak".

Vlahović-Štetić, V., Vizek Vidović, V. i Arambašić L. (1999). Motivational characteristics in mathematical achievement; A study of gifted high-achieving, gifted underachieving and non-gifted pupils. High Ability Studies, 10, 37-49.

Vlahović-Štetić, V., VizekVidović, V., Arambašić, L., Miharija, Ž. (1995.). PriručnikzaTest

 

spremnostiza školu, NakladaSlap, Jastrebarsko