Redoviti studij - Studijski program - Silab - Psihologija odgoja i obrazovanja

Naziv kolegija: Psihologija odgoja i obrazovanja (NM)
ECTS bodovi: 6
Jezik: hrvatski jezik
Trajanje: 1 semestar
Status: obvezan
Oblici nastave s brojem sati semestralno (predavanja + seminari + vježbe):
30 + 30 + 0
Način provjere znanja: pismeni i usmeni ispit


Okvirni sadržaj kolegija:
Uvod u kolegij. Čovjekov psihički razvoj tijekom djetinjstva i adolescencije.
Razvoj u odrasloj dobi. Osobine učenika relevantne za učenje, individualne
razlike u kognitivnim osobinama, osobinama ličnosti, socio-emocionalnom
razvoju. Učenici s posebnim potrebama. Teorije učenja i njihova primjena u
učenju i poučavanju. Čimbenici uspješnog učenja. Prijenos (transfer) učenja.
Poučavanje. Vrednovanje ishoda obrazovnog procesa (dokimologija i testovi
znanja). Motivacija i emocije te motivacijsko djelovanje nastavnika.
Upravljanje razredom i disciplina. Stres u školskom sustavu.Uloga psihologa u
školskom sustavu.


Cilj kolegija (očekivane kompetencije):
Studenti će znati opisati ključne razvojne promjene i procese u podlozi tih
promjena. Moći će opisati tipične karakteristike, ponašanja i sposobnosti osoba
različite dobi te prepoznati odstupanja od uobičajenog razvoja. Studenti će
moći objasniti teorije učenja te primijeniti znanja o učenju i pamćenju u
procesu poučavanja. Moći će odabrati i primijeniti odgovarajuće postupke za
provjeru i procjenu školskog postignuća. Moći će objasniti uzroke školske
nediscipline i odabrati primjerene intervencije. Studenti će znati navesti izvore
stresa u školskom sustavu i intervencije za njegovo smanjenje.


Obvezna literatura:

1. Vlado Andrilović (1991). Metode i tehnike istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja, (POO I.), Treće izdanje, Zagreb: Školska knjiga. Od str. 5 do str. 79 /vrijede i ranija i kasnija izdanja/

2. Vlado Andrilović, Mira Čudina (1990). Osnove opće i razvojne psihologije, (POO II.) Treće izdanje. Zagreb: Školska knjiga. Poglavlja: 2., 3. I 5. /vrijede i ranija i kasnija izdanja/

3. Vlado Andrilović, Mira Čudina (1990). Psihologija učenja i nastave, (POO III.) Zagreb: Školska knjiga. Poglavlja: 1. I 2. /vrijede i kasnija izdanja/