doc. dr. sc. Iva Ivanković

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za obrazovanje nastavnika
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis
Rođena 23. travnja 1982. godine u Zagrebu.
Osnovnu školu završila je u Bedekovčini, gimnaziju u Zagrebu. Diplomirala je 27. travnja
2005. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer logopedija. U
akademskoj godini 2009./2010. upisala je sveučilišni poslijediplomski doktorski studij
pedagogije na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Doktorsku disertaciju pod
naslovom „Interkulturalne odrednice dvojezičnoga obrazovanja“ uspješno je obranila 23.
svibnja 2017. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i stekla akademski stupanj
doktora znanosti, područje društvenih znanosti, znanstveno polje pedagogija.

Godine 2018. izabrana je u znanstveno zvanje-znanstvenog suradnika u znanstvenom
području društvenih znanosti-polje pedagogija.

Godine 2019. izabrana je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Nositeljica je kolegija Didaktika.

Od akademske godine 2014./2015. kao vanjski suradnik na Odsjeku za pedagogiju
Filozofskoga fakulteta u Zagrebu vodi seminare na nekoliko kolegija: Pedagoška
resocijalizacija, Interkulturalni kurikulum, Domski odgoj, Metodika rada s učenicima s
posebnim potrebama, Osnove pedagogije i Osnove specijalne pedagogije.

Tijekom profesionalne karijere Iva Ivanković bila je mentor pripravnicima logopedima pri
polaganju stručnih ispita u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja. Završila je
opći verbotalni seminar I. i II.; seminar za primjenu metode „Talking Mats“ u radu s osobama
s komunikacijskim teškoćama; seminar za primjenu augmentativne i alternativne
komunikacije kao i asistivne tehnologije u radu s djecom s teškoćama jezično-govorne
(DART Center for AAC and AT Sahlgrenska University Hospital, Goethenburg, Sweden).

Od travnja 2018. godine izabrana je za članicu Ekspertne radne skupine za provođenje
kurikularne reforme Republike Hrvatske u kategoriji stručnjak u odgoju i obrazovanju,
potkategoriji rani i predškolski odgoj i obrazovanje.

Prikaz radova na stranicama Hrvatske  bibliografske baze: http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=369105

prof. dr. sc. Bernardina Petrović

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička adresa: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Životopis

Rođena je 24. prosinca 1965. godine u Vinkovcima. Studij kroatistike završila je 1991., magistrirala je 1999., a doktorirala 2003. godine. U istraživačko zvanje asistentice izabrana je 1999. godine, u zvanje više asistentice 2003. godine, u znanstveno-nastavno zvanje docentice 2004., izvanredne profesorice 2010., a redovite profesorice 2016. godine.

Od 1991. do 1993. radila je kao profesorica hrvatskoga jezika i književnosti u osnovnoj i srednjoj školi. Od 1993. do 2004. uposlena je u Zavodu za lingvistička istraživanja HAZU. Od 2004. uposlena je na Katedri za hrvatski standardni jezik Odsjeka za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na Preddiplomskome studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje obvezatni kolegij Hrvatski standardni jezik – Fonologija i morfonologija. Na Diplomskome studiju kroatistike Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu predaje izborne kolegije Tekstna lingvistika, Semantika hrvatskoga jezika Hrvatski jezik za nastavnike. Izvodi nastavu na doktorskim studijima kroatistike i lingvistike. U akademskoj godini 2006./2007. predavala je kolegij Hrvatski standardni jezik na Učiteljskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U akademskoj godini 2007./2008. gostujućom je profesoricom u okviru CEEPUS-ove stipendije na Institutu za slavistiku Sveučilišta u Grazu. Od akademske godine 2008./2009. nositeljicom je izbornoga kolegija Hrvatski jezik u inženjerskoj praksina Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu.

Objavila je tri knjige, pedesetak radova u znanstvenim časopisima i zbornicima radova sa znanstvenih skupova te sudjelovala izlaganjima na tridesetak međunarodnih i domaćih znanstvenih skupova. Od 1999. do 2004. godine bila je tajnicom uredništva Filologije. Od 2013. predsjednica je Državnoga povjerenstva u Natjecanju u poznavanju hrvatskoga jezika. Aktivno je sudjelovala u organizaciji nekoliko znanstvenih skupova i u uređivanju znanstvenih i stručnih publikacija. Održala je pedesetak pozvanih predavanja na stručnim skupovima i seminarima, ljetnim školama i znanstvenopopularnim tribinama. Članicom je Hrvatskoga filološkog društva.

 

 

Popis odabranih radova objavljenih u posljednjih pet godina (od 2007. do 2014.)

Knjige

1.      Tekstom tekstu : Zbornik studentskih radova kolegija Tekstna lingvistika (2012) [ur. Bernardina Petrović], Zagreb : FF-press, 490 str.

2.      Frančić, AnđelaPetrović, Bernardina (2013). Hrvatski jezik jezična kultura, Zagreb : Visoka poslovna školaAdam Baltazar Krčelić”, 325 str.

 

 

Radovi objavljeni znanstvenim časopisima i zbornicima radova

1.      Petrović, BernardinaPavlinušić, Eva (2009). Imenice sa slogotvornim hrvatskim imeničkim sklonidbama, Hrvatski, god. VIII, br. 1, 143–172.

2.      Frančić, AnđelaPetrović, Bernardina (2010). Onomastičko nazivlje suvremenim hrvatskim jednojezičnicima, Riječki filološki dani 8 : Zbornik radova Međunarodnoga znanstvenog skupa Riječki filološki dani održana Rijeci od 6. do 8. studenoga 2008.  [ur. Lada Badurina], Rijeka : Filozofski fakultet, 525–535.

3.      Petrović, Bernardina – Hudi Hitrec, Marija (2011). Referencijska kohezivna sredstva u Srijemskim pričama Ise Velikanovića, Šokačka rič 8: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održana 12. i 13. studenoga 2010. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić i Ljiljana Kolenić], Vinkovci : ZAKUD, 273–292.

4.      Petrović, Bernardina – Brač, Ivana (2011). Leksik slavonskoga dijalekta u recepciji zagrebačkih studenata kroatistike, Šokačka rič 8: Zbornik radova sa znanstvenoga skupa održana 12. i 13. studenoga 2010. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić i Ljiljana Kolenić], Vinkovci : ZAKUD, 315–332.

5.      Petrović, BernardinaBrač, Ivana (2012). Osnovna obilježja jednosložnih imenica hrvatskome jeziku, Bosanskohercegovački slavistički kongres I: zbornik radova (knjiga 1) [gl. ur. Senahid Halilović], Sarajevo : Slavistički komitet, 587–596.

6.      Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2012). Ljevorubnice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Nova Croatica, 6, 249–274.

7.      Frančić, Anđela – Petrović, Bernardina (2012). Imena blagdana u Relkovićevu Kućniku, Šokačka rič 9 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt 2011. održana 11. i 12. studenoga 2011. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić], Vinkovci : ZAKUD, 259–278.

8.      Petrović, Bernardina – Šćukanec, Darija (2012). Sufiksalne imeničke izvedenice u Kućniku Josipa Stipana Relkovića, Šokačka rič 9 : Zbornik radova sa Znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt 2011. održana 11. i 12. studenoga 2011. u Vinkovcima [ur. Anica Bilić], Vinkovci : ZAKUD, 279–294.

9.      Petrović, Bernardina – Petranović, Ivana (2013). Turcizmi u djelima triju požeških pisaca, Lingua Montenegrina, god. VI./1, br. 11,  15–40.

10.  Petrović, Bernardina – Nosić, Ivana (2013). Naglasna kolebanja u priručnicima hrvatskoga jezika, Lingua Montenegrina, god. VI./1, br. 11, 97–136.

11.  Petrović, Bernardina – Gazdić-Alerić, Tamara – Vranašević, Dunja (2013). Supstitutivna kohezivna sredstva u hrvatskome dnevnom tisku, Obdobja, 32, 299–305.

http://www.centerslo.net/files/file/simpozij/simp32/zbornik/Petrovic.pdf.

12.  Petrović, Bernardina – Vignjević, Jelena (2013). Jezičnometodički prinos Grigora Viteza, Veliki Vidar – stoljeće Grigora Viteza : zbornik radova sa znanstvenoga skupa održana  24. i 25. studenoga 2011. u Zagrebu  [ur. Marina Protrka Štimec, Diana Zalar, Dubravka Zima], 127–139.

prof. dr. sc. Krešimir Pavlina

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis:
Rođen 9. kolovoza 1979. godine u Zadru.
Osnovnu školu i gimnaziju završio u Zagrebu.
Godine 2000. upisao na Filozofskom fakultetu studij informatologije i pedagogije. U akademskoj godini 2001/2002. demonstrator iz kolegija Metodologija pedagogijskih istraživanja sa statistikom II. kod prof.dr.sc. Ane Sekulić-Majurec, a u akademskim godinama 2002/2003. i 2003/2004. demonstrator iz kolegija Baze podataka kod prof.dr.sc. Vladimira Mateljana.
Godine 2002. dobio nagradu Filozofskog fakulteta "Franjo Marković" za rad na sustavu za prijavu ispita putem Interneta.
Od svibnja 2002. do rujna 2004. godine  radio kao sistem administrator i programer u Odjelu za informacijske sustave Ministarstva vanjskih poslova Republike Hrvatske.
U srpnju 2004. godine diplomirao obranivši rad s područja opće informatologije.
Od rujna 2004. godine zaposlen kao znanstveni novak na Odsjeku za informacijske znanosti.
U siječnju 2005. godine upisuje poslijediplomski studij informacijskih znanosti.

Godine 2008. doktorirao na temu "Interoperabilnost sustava za elektroničko obrazovanje".

Godine 2009. izabran je u znanstveno-nastavno zvanje docenta.

Nositelj je kolegija Programiranje baze podataka, Projektiranje informacijskih sustava i Informacijske tehnologije u obrazovanju.
Autor više znanstvenih i stručnih radova iz područja informacijskih znanosti. Aktivni sudionik više međunarodnih znanstveno-stručnih skupova.

Popis relevantnih radova:
1. Mateljan, Vladimir, Pavlina, Krešimir, Pavušin, Damir. (2002). Online Examination Registration Service at the Faculty of Philosophy in Zagreb // Carnet User Conference 2002, Zagreb

2. Mateljan, Vladimir, Pavlina, Krešimir, Pavušin, Damir. (2003). Novi pristupi informacijama integracijom web servisa i mobilnih uređaja // 6. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji: mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, Zagreb

3. Mateljan, Vladimir; Lazić, Nikolaj; Pavlina, Krešimir. (2005). Određivanje stranog ključa relacijske sheme // Informacijske znanosti u procesu promjena / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, pp. 115-126

4. Mateljan, Vladimir; Lazić, Nikolaj; Pavlina, Krešimir.(2005). Redundancija baze podataka //Informacijske znanosti u procesu promjena / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.).Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, pp. 127-140.

5. Mateljan, Vladimir; Lazić, Nikolaj; Pavlina, Krešimir.(2005). Referencijalni dijagram relacijskog modela baze podataka // Informacijske znanosti u procesu promjena / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.).Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, pp. 141-149.

6. Mateljan, Vladimir; Grbavac, Vitomir; Pavlina, Krešimir; Mandušić, Dubravka. (2005). Vrednovanje sustava za elektroničko učenje // Suvremeni promet, br. 5, pp. 361-364

7. Lasić-Lazić, Jadranka; Mateljan, Vladimir; Banek Zorica, Mihaela; Pavlina, Krešimir.(2006). Implementing blended learning in higher education // Proceedings of papers of the third international conference on informatics, educational technology and new media in educationa / Soleša, Dragan (ur.).Sombor : Faculty of education in Sombor, pp. 212-217

8. Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela; Pavlina, Krešimir.(2007). Assessing teaching assessment // Proceedings of Language Conference. Istanbul: Sabanci University

9. Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Pavlina, Krešimir.(2007). Virtual Worlds: Heritage and Educational Challenge // INFuture2007: Digital information and heritage / Bawden, D. et al. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, pp. 413-423

10. Pavlina, Krešimir; Banek Zorica, Mihaela; Pongrac, Ana. (2009). Teaching Quality Management at the Course Level // INFuture2009: The Future of Information Sciences - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja ; Bawden, David ; Lasić-Lazić, Jadranka ; Slavić, Aida (ur.).Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, University of Zagreb, pp. 549-564

11. Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Pavlina, Krešimir. (2009). Immersive worlds as educational environments // Research, Reflections and Innovations in Integrating ICT in Education / Méndez Vilas, A. Solano Martín, A. Mesa González, J. Mesa González, J.A. (ur.).Bandajoz : Formatex, pp. 761-765

12. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana. (2010). Teaching Quality – Student perspective // Proceedings of papers from MIPRO 2010 / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).Opatija : MIPRO, pp. 56-58

13. Stančić, Hrvoje; Rajh, Arian; Pavlina, Krešimir. (2011). Long-term Preservation Solution for Complex Digital Objects Preserved as Archival Information Packages in the Domain of Pharmaceutical Records // DigitalWorld 2011 / Van Gemert-Pijnen, Lisette ; Ossebaard, Hans C. ; Hämäläinen, Päivi (ur.).IARIA, pp. 13-21

14. Pavlina, Krešimir; Banek Zorica, Mihaela; Pongrac, Ana. (2011). Student perception of teaching quality in higher education, Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISSN 1877-0428), Volume 15, pp. 2288-2292

15. Lasić-Lazić, Jadranka; Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana. (2011). Software simulation as educational tool // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.).Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, pp. 197-199

16. Pavlina, Krešimir.(2011). Webometric ranking of University of Zagreb and other world universities // INFuture2011 : information sciences and e-society / Billenness, Clive ; Hemera, Annette ; Mateljan, Vladimir ; Banek Zorica, Mihaela ; Stančić, Hrvoje ; Seljan, Sanja (ur.).Zagreb : Department of Information Sciences, Faculty of Humanities and Social Sciences, Universtiy of Zagreb,

17. Pavlina, Krešimir.(2012). Webometric ranking of European univerisities // Procedia - Social and Behavioral Sciences (ISSN 1877-0428), vol. 46, pp. 3788-3792

18. Stančić, Hrvoje; Pavlina, Krešimir; Rajh, Arian; Strasberger, Vito. (2012). Creation of OAIS-Compliant Archival Packages for Long-Term Preservation of Regulatory Metadata, Records and Dossiers // eTELEMED 2012 - The Fourth International Conference on eHealth, Telemedicine, and Social Medicine / Gemert-Pijnen, Lisette Van ; Ossebaard, Hans C. ; Smedberg, Åsa ; Wynchank, Sincalir ; Giacomelli, Piero (ur.).Valencija : IARIA, pp. 105-110

19. Pavlina, Krešimir; Pongrac, Ana; Latas, Branka. (2012). Hardware equipment of computer classrooms in Croatian elementary schools // 35th International Convention MIPRO 2012: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina; Uroda, Ivan; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović,Ivanka (ur.).Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, pp. 1511-1513

20.
Pavlina, Krešimir. (2012).Using Google search engine for word frequency analysis// Proceedings of the ITI 2012 34nd International Conference on Information Technology Interfaces / Luzar-Stiffler, Vesna ; Jarec, Iva ; Bekić, Zoran (ur.). Zagreb : SRCE - Universtiy Computing Centre, University of Zagreb

prof. dr. sc. Krunoslav Matešić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis:

Rođen 1949. godine u Kaptolu.  Diplomirao 1973., magistrirao 1985. i doktorirao 2003. godine  na  Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Svi kvalifikacijski radovi bili su iz područja inteligencije.

Od 1976. do 1978. radio u Laboratoriju za psihofiziologiju rada u IMI-ju (današnje HAZU), a od 1979. do 1982. godine  u  Zavodu za zaštitu zdravlja grada Zagreba. Od 1. rujna 1982. godine zaposlen u OOUR-u Pedagogijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Predavao kolegij Psihologija odgoja i obrazovanja studentima FFZG-a, PMF-a, Muzičke  i Likovne akademije. Od 1. prosinca 2006. godine  zaposlen u Centru za obrazovanje nastavnika FFZG-a,  gdje predaje tri kolegija.  Na studiju psihologije FF-a u Osijeku predaje kolegije Psihologija mišljenja i inteligencije i Psihodijagnostička sredstva. Predaje i na doktorskom studiju Učiteljskog fakulteta.

Bio je predsjednik  Hrvatskoga psihološkog društva (HPD)  u mandatu od 1996.-1998. godine.

Redoviti član HPD-a, Hrvatske psihološke komore (HPK), International Association of Applied Psycholoy (IAAP) i  European Associaton of Psychological Assessment (EAPA). U mandatu od 2003.-2008. godine bio je  član Upravnog odbora HPK.

Obavljao različite dužnosti u časopisima:  Primijenjena psihologija (glavni i odgovorni urednik 1985.-1991. godine), Review of psychology (član Uredništva od pokretanja 1994. godine do danas), Hrvatski psihologijski glasnik (pokrenuo i bio glavni urednik  1996.-1997. godine),  Suvremena psihologija (pokrenuo 1998. godine, glavni i odgovorni urednik od 1998.-2001. godine) i Klinička psihologija (pokrenuo 2008. godine, član Savjeta).

Na mjestu glavnog urednika Naklade Slap utjecao je na objavljivanje više od 140 knjiga  iz psihologije i srodnih područja, te više desetaka psihodijagnostičkih sredstava. Naklada Slap  objavila je 40-ak sveučilišnih udžbenika za studij psihologije. Naklada Slap 2003. godine  dobila je Nagradu Ramiro Bujas za poseban doprinos razvoju psihologije.

Za predavanje kolegija Inteligencija (NM) kvalificiran je zbog kvalifikacijskih radova te  standardizacija niza psihodijagnostičkih sredstava za hrvatske uvjete (WISC-IV-HR, testovi D-48, D-70 i D-2000, sva tri oblika DAT-a, te upravo započeti postupak normiranja testa N-NAT  na 3500 naših učenika). WISC-IV-HR   normiran je na 1200 sudionika mjerenja u dobi od 6,0  godina do 16 godina i 11 mjeseci. U procesu standardizacije za prikupljanje rezultata sudjelovala su 62 psihologa iz svih dijelova Republike Hrvatske. Ovo je do sada jedinstveni projekt u povijesti razvoja testova u Republici Hrvatskoj. Naime,  u našoj gotovo stogodišnjoj povijesti objavljivanja testova inteligencije u okviru psihološke paradigme, WISC-IV-HR  je prvi individualni test za njezino mjerenje koji je normiran na našem uzorku. Dodatno, tijekom dosadašnjeg rada u sklopu različitih selekcijskih postupaka i psiholoških pregleda testirao je više od sedamdeset tisuća osoba. Radio je gotovo sa svim aktualno raspoloživim testovima za mjerenje inteligencije u RH. Priredio je kolegij Inteligencija (NM) na sustavu Omega FFZG-a.

Za kolegij Psihodijagnostička sredstva kvalificira ga intenzivan rad u području.  Pored prije navedenih standardizacija, normirao je i sljedeće instrumente: Upitnik profesionalnih interesa (CII), Freiburški inventar ličnosti, 7. prerađeno izdanje (FPI-R),  Upitnik Velikih pet (BFQ), inventare NEO FFI i NEO PI-R, te  MMPI-2 i MMPI-A. MMPI  globalno je vodeći inventar za područje kliničke prakse i kao takav predstavlja svjetsko psihološko dobro. Delegat je HPD-a u Stalnom komitetu za testove i testiranje (SCTT) Europske federacije psiholoških udruga (EFPA) od 1997. do sada, predsjednik je Povjerenstva za psihodijagnostička sredstva HPK-a  od njezina utemeljenja.  Zastupa Nakladu Slap u International Test Commission (ITC) i u European Test Publisher Group (ETPG). Promiče legalnu uporabu psihodijagnostičkih sredstava, zalažući se za poštovanje autorskih i srodnih prava i o toj problematici drži sustavnu izobrazbu. Objavio je  sveučilišni udžbenik Psihodijagnostička sredstva. Svojim radom unaprijedio je psihodijagnostičku praksu u Republici Hrvatskoj, a dijelom i u široj regiji.

Hrvatsko psihološko društvo dodijelilo mu je Nagradu Ramiro Bujas za promicanje psihologije  1986. godine., te 2006. godine Zlatni grb Hrvatskoga psihološkog društva.

 

Radovi:

A.     Članci

1.      Matešić, K. (2005). Prilog evaluaciji Testa dinamičkih nizova. Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu, 7, 133-143.

2.      Matešić, K. (2005). Prikaz dviju glavnih teorija emocionalne inteligencije. U Šito Ćorić, Šimun (ur.), Uspjeh i zadovoljstvo u osobnom životu. Zbornik radova iz psihologije, 83-99. Mostar: Sveučilište u Mostaru, Pedagoški fakultet.

3.      Matešić, K., Ružić, V., Matešić, K. ml. (2009). Odnos između osobina ličnosti mjerenih BFQ upitnikom i školskog uspjeha kod učenika gimnazija. Odgojne znanosti, 11, 169-179.

4.      Zarevski, P., Matešić, K. (2009). Obrazovni sustav, inteligencija i bogatstvo nacija - recipročna uzročnost? Suvremena psihologija, 12, 191-199.

5.        Matešić, K., Matešić, K. ml.; Brajša-Žganec, A., Ružić, V. (2008). Usporedba faktorskih struktura testova D-48 i D-70. Suvremena psihologija, 11, 211-221.

6.        Matešić, K. (2007). Četvrto razdoblje razvoja testova i postupaka testiranja u Republici Hrvatskoj od 1992. do danas. Suvremena psihologija, 10, 131-147.

7.        Matešić, K. (2006). Drugo razdoblje razvoja testova i postupaka testiranja u Republici Hrvatskoj od 1932. do 1948. godine. Suvremena psihologija, 9, 89-108.

8.        Matešić, K. (2006). Treće razdoblje razvoja testova i postupaka testiranja u Republici Hrvatskoj od 1952. do 1991. godine. Suvremena psihologija, 9, 213-227.

9.        Matešić, K. (2005). Prvo razdoblje razvoja testova i postupaka testiranja u Republici Hrvatskoj od 1912. do 1931. godine. Suvremena psihologija, 8, 197-209.

10.    Matešić, K., Matešić, K. ml., Ružić, V. (2010). Hrvatske norme za NEO PI-R. Jastrebarsko: Naklada Slap.

11.  Matešić, K. (2009). Objavljen WISC-IV-HR. Psiholog - Hrvatski psihologijski magazin, 27, 40-42.

12.  Matešić, K. (2008). Kako pribaviti dopuštenje za uporabu psihologijskih mjernih instrumenata i suglasnost za navođenje čestica u vlastitom članku. Psiholog, Hrvatski psihologijski magazin, IX, 22-23; 45-46.

13.    Matešić, K. (2007). Review of test development and testing practices in the Republic of Croatia. Testing International, 18, 4-6.

14.  Zarevski, P., Matešić, K., Matešić, K. ml. (2010). Kognitivne spolne razlike: jučer, danas, sutra. Društvena istraživanja: Časopis za opća društvena pitanja, 109. (prihvaćeno za tisak).

 

Kvalifikacijski radovi:

1.      Matešić, K. (2010). Psihodijagnostička sredstva [Sveučilišni udžbenik]. Jastrebarsko i Osijek: Naklada Slap i Filozofski fakultet Sveučilišta u Osijeku.

2.      Matešić, K. (2010). Inteligencija (Nastavnički modul). Zagreb: Filozofski fakultet. Omega.

3.      Matešić, Krunoslav (2000). Relations between results on Raven Progressive Matrices Plus sets and school achievement. Review of psychology. 7,  1-2; 75-82.

4.      Muniz, Jose; Bartram, Dave; Evers, Arne; Boben, Dušica; Matešić, Krunoslav; Glabeke, Kathia; Fernandez-Hermida, Jose R.; Zaal, Jac N. (2001). Testing Practices in European Countries. European journal of psychological assessment. 17 , 3; 201-211

5.      Matešić, K., Pinjušić, K. (2007). Hrvatske norme za Test D-48 i Test D-70. Jastrebarsko: Naklada Slap.

6.      Matešić, K., Pinjušić, K. (2007). Hrvatske norme za STAI, STAIC i STAXI-2. Jastrebarsko: Naklada Slap.

7.      Matešić, K. (2005). Testirajte svoju inteligenciju, 4. izdanje. Jastrebarsko: Naklada Slap.

8.      Brajša-Žganec, A., Matešić, K. (1998). Zagrebačke norme za Eysenckov upitnik ličnosti za djecu (Junior EPQ). Jastrebarsko: Naklada Slap.

9.      Matešić, K., Pinjušić, K., Jutriša, D., Ružić, V. (2009). Hrvatska standardizacija Minnesota multifazičnog inventara ličnosti za adolescente (MMPI-A), 1-26. Jastrebarsko: Naklada Slap.

10.  Matešić, K., Ružić, V., Matešić, K., ml. (2008). Hrvatska standardizacija Freiburškog inventara ličnosti, 7., prerađeno izdanje. U Fahrenberg, J., Hampel, R., Selg, H., urednik hrv. izdanja K. Matešić, Priručnik za Freiburški inventar ličnosti (FPI-R), prijevod 7. prerađenog izdanja (159-175). Jastrebarsko: Naklada Slap.

11.  Matešić, K., Pinjušić, K. (2008). Hrvatska standardizacija MMPI-2 inventara. U Butcher, J.N., Graham, J.R., Ben-Porath, Y.S., Tellegen, A., Dahlstrom, W.G., Kaemmer, B. (Ur.), MMPI-2 Minnesota multifazični inventar ličnosti-2, Revidirano izdanje s hrvatskim normama, 73-78. Jastrebarsko: Naklada Slap.

12.  Matešić, K., Jutriša, D., Pinjušić, K. (2006). Hrvatska standardizacija DAT-a za selekciju - Baterija tehničkih sposobnosti. U Bennett, G.K., Seashore, H.G., Wesman, A.G. (ur.), DAT za selekciju baterija tehničkih sposobnosti : priručnik za diferencijalne testove sposobnosti: Hrvatska standardizacija europske adaptacije (75-104). Jastrebarsko: Naklada Slap.

13.  Matešić, K., Jutriša, D., Pinjušić, K. (2006). Hrvatska standardizacija DAT-a za selekciju - Baterija općih sposobnosti. U Bennett, G.K., Seashore, H.G., Wesman, A.G. (ur.), DAT za selekciju baterija općih sposobnosti : priručnik za diferencijalne testove sposobnosti : Hrvatska standardizacija europske adaptacije (75-106). Jastrebarsko: Naklada Slap.

14.  Matešić, K., Jutriša, D. Pinjušić, K. (2005). Hrvatska standardizacija DAT-a za profesionalno usmjeravanje i selekciju. U Bennett, G.K.,Seashore, H.G.O., Wesman, A.G. (ur.), Priručnik za Diferencijalne testove sposobnosti DAT za profesionalno usmjeravanje i selekciju - Hrvatska standardizacija europske adaptacije 5. izdanja DAT baterije (109-120). Jastrebarsko: Naklada Slap.

15.  Matešić, K., Jutriša, D. Pinjušić, K. (2005). Hrvatska primjena Inventara profesionalnih interesa za učenike osnovnih škola. U Bennett, G.K.,Seashore, H.G., Wesman, A.G. (ur.), Inventar profesionalnih interesa CII za učenike osnovnih škola : priručnik (63-73). Jastrebarsko: Naklada Slap.

 

Cjelovit popis, oko 140 bibliografskih jedinica, nalazi se na Crosbiju (http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=118582)

 

doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulić

doc. dr. sc. Aleksandra Mindoljević Drakulićpsiholog, psihoterapeut.

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Centar za obrazovanje nastavnika

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis

  
Aleksandra Mindoljević Drakulić radi kao sveučilišni nastavnik  na Filozofskom  fakultetu u Zagrebu u Centru za obrazovanje nastavnika.

Nositeljica je  kolegija: “Psihodrama” u sklopu Sveučilišta u Zagrebu te   kolegija “Iskustva u radu s grupama” specijalističkog postdiplomskog studija iz dramske pedagogije na Učiteljskom fakultetu u Zagrebu.

Godine 2012.obranilaje disertacijunaMedicinskomfakultetuuOsijeku; godine 2002.  obranilajeznanstvenimagistarski rad na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu; a 1994. diplomirala je na Filozofskom fakultetu-Odsjeka za psihologiju Sveučilišta u Zagrebu

Od 2009. do  2016. radila je na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, na Katedri za psihologiju te na Odsjeku za obrazovne studije. Redovitim i izvanrednim studentima Učiteljskog fakulteta predavala je kolegije “Razvojna psihologija”, “Primijenjena razvojna psihologija” i “Psihodrama”; studentima Prirodoslovnomatematičkog fakulteta i Kineziološkog fakulteta u Zagrebu predavala je kolegij  “Komunikacija u odgoju i obrazovanju”, a u okviru pedagoško-pishološke izobrazbe na Učiteljskom fakultetu držala je nastavu iz “Razvojne psihologije” i “Psihologije komunikacije”.

Od 2007. do 2009. godine  bila je stručna suradnica – psiholog u O.Š. A. B. Šimića u Zagrebu. Od 1997. do  2006.  radila je kao  znanstveni novak i asistentica na Medicinskom fakultetu i Klinici za psihološku medicinu KBC Zagreb. Sstudentima Medicinskog fakulteta u Zagrebu držala je vježbe i seminare na   kolegiju “Psihološka medicina” te je sudjelovala u poslijediplomskoj nastavi Medicinskog fakuleta iz područja psihotraume i psihoterapije. Od 1995. do 1996.  bila je stručna suradnica -  psiholog u Prvoj osnovnoj školi Dugave u Zagrebu. 

Tijekom profesionalne karijere psihologinja A. Mindoljević Drakulić stekla je zvanje certificiranog psihoterapeuta završivši  nekoliko psihoterapijskih subspecijalizacija: 1. petogodišnju trajnu stručnu psihoterapijsku izobrazbu iz scenske psihoterapije -  psihodrame (nositelj izobrazbe: Institut za psihodramu Beograd, 2009.);  2. petogodišnju trajnu stručnu psihoterapijsku izobrazbu iz obiteljske i partnerske psihoterapije (nositelj izobrazbe: KBC Zagreb i Medicinski fakultet Zagreb, 2002.) te   3. jednogodišnju pripremnu izobrazbu iz grupne analize (nositelji izobrazbe: Institut za grupnu analizu Zagreb i Klinika za psihološku medicinu KBC Zagreb, 2000.).

Godine 2013. Aleksandra Mindoljević Drakulić dobitnica je društvenog priznanja Hrvatskog psihološkog društva "Marulić: Fiat Psychologia" za  osobito vrijedan prinos razvitku i promicanju primijenjene psihologije u Hrvatskoj,  a 2015.  je  dobitnica  psihologijske nagrade “Zoran Bujas” za najbolju stručnu knjigu godine (za sveučilišni priručnik “Suicid: fenomenologija i psihodinamika”).

Cjelovit prikaz radova na stranicama Hrvatske  bibliografske baze:  http://bib.irb.hr/lista-radova?autor=251284

Osobna  stranica: www.aleksandra-mindoljevic-drakulic.info   

prof. dr. sc. Mirjana Šagud

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

Životopis:
Mirjana Šagud rođena je 24. studenoga 1957. godine u Čakovcu gdje je završila osnovnu školu, gimnaziju i Pedagošku akademiju. Godine l982. diplomirala je  na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu studij pedagogije. Na istom fakultetu magistrirala je godine l991. iz područja pedagogije, obranom magistarskog rada pod nazivom “Postupci odgajatelja u razvijanju i bogaćenju simboličke igre”. Doktorirala je 3. svibnja 2006. godine disertacijom “Odgajatelj kao refleksivni praktičar”. Od l982. godine radila je kao znanstveni asistent pri Pedagogijskim znanostima Filozofskog fakulteta, a od 1998. godine na Visokoj učiteljskoj školi u Petrinji gdje je bila na dužnosti dekanice. Od 2001. godine predsjednica je Državnog povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja. Od 2008. godine zaposlena je na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 23. rujna 2013. godine izabrana je u znanstveno zvanje višeg znanstvenog suradnika te u znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora. Od 2006. godine suradnica je na znanstvenom projektu “Nove paradigme ranog odgoja”, a od 2013. godine na bilateralnom znanstvenom projektu  “Interkulturalni pristup integraciji Roma: Hrvatska-Crna Gora”. Voditeljica je akcijskih istraživanja usmjerenih na unapređivanje prakse u nekoliko zagrebačkih dječjih vrtića. Autorica je dviju znanstvenih knjiga – “Odgajatelj u dječjoj igri” i “Odgajatelj kao refleksivni praktičar”, tridesetak znanstvenih radova u časopisima i zbornicima sa stručno-znanstvenih skupova, te više desetaka stručnih radova. Aktivno je sudjelovala na mnogim domaćim i međunarodnim stručno-znanstvenim skupovima i održala brojna predavanja. Voditeljica katedre za predškolsku pedagogiju Odsjeka za pedagogiju.

 

Bibliografija:

Autorske knjige

1. Šagud, Mirjana.
Odgajatelj kao refleksivni praktičar .
Petrinja : Visoka učiteljska škola Petrinja, 2006 (monografija).

2. Šagud, Mirjana.
Odgajatelj u dječjoj igri .
Zagreb : Školske novine, 2002 (monografija).Poglavlja u knjizi

1. Šagud, Mirjana.
Profesionalizam odgajatelja – temeljni čimbenik u mijenjanju kulture predškolske ustanove // Pedagogija i kultura / Hrvatić, Neven ; Klapan, Anita (ur.).
Pitomača : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2013. Str. 281-289.

2. Šagud, Mirjana; Jurčević-Lozančić, Anka.
Značaj kritičke refleksije i samorefleksije za istraživanje i unapređivanje pedagoške prakse // Prema kulturi (samo)vrednovanja ustanove ranog i predškolskog odgoja: izazov za promjene / Ljubetić, Maja ; Mendeš, Branimir (ur.).
Split : Nomen Nostrum Mudnić d.o.o, 2012. Str. 138-145.

3. Šagud, Mirjana; Jurčević-Lozančić, Anka.
Autonomija odgajatelja i razvoj njegovih kompetencija // Suvremeni tokovi u ranom odgoju / Pehlić, Izet ; Vejo, Edina ; Hasanagić, Anela (ur.).
Zenica : Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici, 2012. Str. 463-476.

4. Šagud, Mirjana.
Profesionalno usavršavanje i razvoj odgajatelja // Nove paradigme ranog odgoja / Maleš, Dubravka (ur.).
Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zavod za pedagogiju, 2011. Str. 267-291.

5. Šagud, Mirjana; Kermeci, Marinela.
Integriranje pedagogijske teorije u kompleksno područje prakse // Interdisciplinarni pristup učenju - put ka kvalitetnijem obrazovanju djeteta / Vujičić, Lidija ; Matjaž, Duh (ur.).
Rijeka : Grafika Zambelli, 2009. Str. 235-244.

6. Šagud, Mirjana.
Preparing Kindergarten Teachers for the Complex Field of Education // Teacher of 21st century: Quality Education for Quality Teaching / Žogla, Irē na (ur.).
Riga : University of Latvia Press, 2008. Str. 169-175.Znanstveni radovi u drugim časopisima

1. Šagud, Mirjana; Petrović Sočo, Biserka.
Playing - Medium for Understanding, Interpreting and Transforming Immediate Reality. // Croatian Journal of Education (1848-5650) 16 (2014), S.I. ; 279-289. 16 (2014) ; 1-316 (pregledni rad, znanstveni).

2. Šagud, Mirjana.
Inicijalno obrazovanje odgajatelja i profesionalni razvoj. // Pedagogijska istraživanja. 8 (2011) , 2; 259-269 (članak, znanstveni).

3. Slunjski, Edita; Šagud, Mirjana; Brajša-Žganec, Andreja.
Kompetencije odgajatelja u vrtiću - organizaciji koja uči. // Pedagogijska istraživanja. 3 (2006) , 1; 45-59 (članak, znanstveni).

4. Petrović-Sočo, Biserka; Slunjski, Edita; Šagud, Mirjana.
Nova paradigma učenja - nove uloge odgojitelja u odgojno-obrazovnom procesu. // Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. 7 (2005) , 2 (10); 315-327 (pregledni rad, znanstveni).Ostali radovi u drugim časopisima

1. Šagud, Mirjana.
INTERAKTIVNO SAGLEDAVANJE PROFESIONALNE, STRUČNE I OSOBNE AUTONOMIJE ODGAJATELJA. // Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu. 107-108 (133-134) (2013) ; 6-7 (članak, stručni).

2. Šagud, Mirjana.
Profesionalni razvoj odgajatelja i suvremeni kurikulum djece rane i predškolske dobi. // Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu. 21/22 (2011) , 93-94; 16-17 (članak, stručni).

3. Šagud, Mirjana.
Pedagog u građenju i razvijanju kurikuluma. // Zrno : časopis za obitelj, vrtić i školu. 90-91 (2010) ; 12-14 (članak, ostalo).

4. Šagud, Mirjana; Petrović-Sočo, Biserka.
Simbolička igra predškolskog djeteta u institucijskom kontekstu. // Napredak : časopis za pedagogijsku teoriju i praksu. 142 (2001) , 1; 61-70 (pregledni rad, ostalo).

5. Šagud, Mirjana; Petrović-Sočo, Biserka.
Integrirani metodički pristup učenju predškolskoga djeteta. // Zbornik Učiteljske akademije u Zagrebu. 2 (2000) ; 75-83 (članak, stručni).Radovi u postupku objavljivanja

1. Šagud, Mirjana; Petrović-Sočo, Biserka.
Igra - medij razumijevanja, interpretacije i transformacije neposredne stvarnosti. // Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje. (2013) (prihvaćen za objavljivanje).Plenarna izlaganja

1. Šagud, Mirjana; Lešin, Gordana.
Istraživački aspekt profesionalnog identiteta odgajatelja // EDUvision 2014 / Mojca Orel (ur.).
Ljubljana : EDUvision, 2014. 295-303 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Akcijsko istraživanje-kontinuirano mijenjanje i zajedničko izgrađivanje kurikula // Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju, zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju2005. / Ante Murn, Diana Nenadić-Bilan, Robert Bacalja, Mirna Klarin (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja predškolske djece, 2007. 93-102 (plenarno predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).Objavljena pozvana predavanja na skupovima

1. Šagud, Mirjana.
Uloga akademske zajednice u profesionalnoj pripremi budućih učitelja // Perspektive cjeloživotnog obrazovanja učitelja i odgojitelja: Zbornik radova s međunarodnoga znanstveno-stručnog skupa / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru, 2010. 24-34 (pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šagud, Mirjana.
Odgojno – obrazovna praksa – mjesto kontinuiranog učenja odgajatelja // .
(pozvano predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Šagud, Mirjana.
Kompetetencije odgajatelja i suvremena odgojno - obrazovna praksa // Kompetencije i kompetentan učitelj / Babić, Nada (ur.).
Osijek : Sveučilište J.J. Strosmmayer, 2007. 119-125 (pozvano predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).Znanstveni radovi u zbornicima skupova s međunar.rec.

1. Jurčević-Lozančić, Anka; Šagud, Mirjana; Konstadinović, Danijela.
Education and learning for the future : challenges and questions // School, Education and Learning for the Future / Jurčević-Lozančić, Anka ; Opić, Siniša (ur.).
Zagreb : Učiteljski fakultet, Sveučilište u Zagrebu., 2011. 137-145 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Šagud Mirjana.
Integrated Learning through Play // Modern Methodological Aspects / Bene, Annamaria (ur.).
Subotica : University of Novi Sad, Hungarian Language Teacher Training Faculty, 2010. 66-75 (predavanje,međunarodna recenzija,objavljeni rad,znanstveni).Drugi radovi u zbornicima skupova s recenzijom

1. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Akcijsko istraživanje – kontinuirano mijenjanje i zajedničko izgrađivanje kurikula // Prema novom kurikulumu u odgoju i obrazovanju / Bacalja, Robert (ur.).
Zadar : Sveučilište u Zadru. Odjel za izobrazbu učitelja i odgojitelja, 2007. 93-102 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

2. Slunjski, Edita; Šagud, Mirjana.
Književni sadržaji kao sastavnica poticajnog jezičnog okruženja predškolske djece // Učitelj – godišnjak Visoke učiteljske škole u Čakovcu.
2007. 119-128 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

3. Šagud, Mirjana.
Evaluacija i samoevaluacija odgojno-obrazovne prakse // Pedagogija: prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko ; Šoljan, Nikša Nikola ; Hrvatić, Neven (ur.).
Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2007. 678-684 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

4. Šagud, Mirjana; Slunjski, Edita.
Primjena portfolia u metodičkoj pripremi studenata // VII. dani Mate Demarina – prema suvremenoj školi / Šagud, Mirjana (ur.).
Petrinja : Visoka učiteljska škola u Petrinji, 2006. 89-98 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad,znanstveni).

5. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Jaslice-zajednica koja uči // Zbornika radova Čakovec 2003. / Slunjski, Edita (ur.).
Čakovec : Zrinski, 2003. 19-22 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

6. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Odgojitelj-refleksivni praktičar i pedagoška dokumentacija // Zbornik radova Čakovec 2001. / Varošanec, Lidija (ur.).
Čakovec : Knjigoplastika d.o.o., 2001. 19-24 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).

7. Petrović-Sočo, Biserka; Šagud, Mirjana.
Igra u predškolskoj ustanovi // Mirisi djetinjstva / Hicela, Ivon (ur.).
Split, 20002. 10-13 (predavanje,domaća recenzija,objavljeni rad).Sažeci u zbornicima skupova

1. Šagud, Mirjana.
Suvremeno djetinjstvo i institucijski kontekst // 14. DANI MATE DEMARINA SUVREMENI IZAZOVI TEORIJE I PRAKSE ODGOJA I OBRAZOVANJA / Prskalo, Ivan ; Jurčević Lozančić, Anka ; Braičić, Zdenko (ur.). - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu Učiteljski Fakultet , 2014. 374-374 (ISBN: 978-953-7210-72-4). / Prskalo, Ivan ; Jurčević Lozančić, Anka ; Braičić, Zdenko (ur.).
Topusko, Hrvastka, 29-30.05.2014. : Učiteljski fakultet Zagreb, 2014. 374-374 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

2. Šagud, Mirjana.
Playing – the media of understanding, interpretation and transformation of the immediate reality // .
(predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,znanstveni).

3. Petrović-Sočo, Biserka: Šagud, Mirjana.
Institucijski predškolski kontekst i kako ga mijenjati // Dijete i djetinjstvo. Teorija i praksa predškolskog odgoja / Babić, Nada ; Irović, Stanislava (ur.).
Osijek : Sveučilište J.J. Strosmayera u Osijeku. Visoka učiteljska škola, 2002. 44-45 (predavanje,međunarodna recenzija,sažetak,stručni).

 

 

prof. dr. sc. Sanja Seljan

prof. dr. sc. Sanja Seljan

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Elektronička pošta:  
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Životopis

Sanja Seljan (djevojačko Šimek) redovni je profesor na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti. Rođena je 1967. u Zagrebu, gdje je završila osnovnu i srednju školu (Odgojno obrazovni centar za jezike, Križanićeva). Diplomirala je 1991. na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu na studiju informacijskih znanosti (opća informatologija) i francuski jezik i književnost, smjer istraživački i nastavnički za obje grupe. Tijekom studiranja primala je stipendiju grada Zagreb.

Magistrirala je 1997. na temu "Problemi sintaktičke analize prirodnih jezika". Doktorirala je 2003. na temu "Leksičko-funkcionalna gramatika hrvatskoga jezika: teorijski i praktični modeli". 1998. izabrana je u zvanje asistenta, 2003. u višeg asistenta, 2004. u zvanje docenta, 2008. u zvanje izvanrednog profesora i 2013. u zvanje redovitog profesora.

Radila je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici, u privatnoj tvrtki na poslovima računalne grafičke pripreme za tisak i obradi teksta, predavala je u Francuskoj gimnaziji informatiku  na francuskom jeziku. Od 1995. godine zaposlena je kao znanstveni novak na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu.

Nositelj je sljedećih kolegija na Odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti: na preddiplomskom studiju "Strojno prevođenje", "Osnove digitalne obrade teksta i slike", na diplomskom studiju "Prijevodne memorije kao prevodilački alati”, "Računalni gramatički modeli", "Primjena računala u nastavi jezika". Sudjeluje na dva poslijediplomska doktorska studija  (informacijskih i komunikacijskih znanosti i glotodidaktike) na kojima je nositelj četiriju kolegija.

Sudjelovala je u reorganizaciji studija u usklađenosti s europskim standardima.
Mentor je oko 30 završnih i diplomskih radnji, jednog znanstvenog magisterija i 7 doktorskih radnji. Bila je voditelj je dva projekta, sudjelovala je na dva hrvatska i četiri međunarodna projekta. Članica je domaćih i međunarodnih znanstvenih i profesionalnih udruga; redovni i zamjenski član Vijeća Filozofskog fakulteta, član Povjerenstva za razvoj studija, ECTS koordinator Odsjeka i cjelokupnog Filozofskog fakulteta, pri čemu je sklopila preko 40 međunarodnih ugovora. Član je užeg organizacijskog tima međunarodne konferencije INFuture koja se održava svake dvije godine. Recenzent je brojnih radova za međunarodne konferencije i za časopis HAZU. Suurednica je 4 međunarodne publikacije. Autor je i koautor preko 60 znanstvenih i stručnih radova. Sudjelovala je na preko 70 međunarodnih konferencija, okruglih stolova i ljetnih škola. Održala je 6 radionica, 7 pozvanih predavanja na stranim sveučilištima i u Europskoj komisiji (DGT).
Govori engleski i francuski, služi se talijanskim, pasivno njemačkim. Stručno se usavršavala u inozemstvu.

Područja interesa:

  • automatsko računalno prevođenje (engl. Machine Translation, MT)
  • računalno potpomognuto prevođenje (engl. Computer-Assisted Translation, CAT) i prijevodne memorije (engl. Translation Memories, TMs)
  • lokalizacija (engl. Localization)
  • obrada prirodnoga jezika (engl. Natural Language Processing, NLP)
  • leksičko-funkcionalna gramatika (engl. Lexical-Functional Grammar, LFG)
  • primjena računala u poučavanju jezika (engl. Computer-Assisted Language Learning, CALL)

Popis svih radova u Hrvatskoj znanstvenoj biografiji

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=219255

Popis relevantnih radova:

$1.       Seljan, Sanja et al. Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning . Zagreb : Zavod za informacijske studije, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2012 (publikacija)

$2.       Seljan, Sanja. Translation technology as challenge in education and business. // Informatologia. 44 (2011) , 4; 279-286

$3.       Seljan, Sanja. Hrvatski online: hrvatski jezik i računalno prevođenje. // InfoTrend. 1 (2013) , 192; 34-36

$4.       Seljan, Sanja; Kučiš, Vlasta. TRANSLATOR’S EDUCATIONAL PERSPECTIVE IN ACCESSION COUNTRY // Proceedings on 4th International Conference "Translation & Interpreting as Intercultural Mediation" (ICIFL4) / Lakić, Igor (ur.).
Podgorica, Crna Gora : Institute of Foreign Languages, University of Montenegro, 2013. 173-183

$5.       Fučkan Držić, Biserka; Seljan, Sanja; Mihaljević Djigunović, Jelena; Lasić-Lazić, Jadranka; Stančić, Hrvoje. Teaching English for Special Purposes Aided by E-learning Platform. // International Journal of Excellence in eLearning. 4 (2011)

$6.       Cetinić, Ana; Seljan, Sanja. Evaluation of Classroom-based Online Multimedia Language Assessment // Proceedings of the International Conference "Future of Education".
Milano, Italy : Simonelli Editore, 2011. 76-81

$7.       Seljan, Sanja; Vrhovac, Yvonne; Mencer Salluzzo, Martina. L'enseignement EAO en FLE dans le contexte croate // Fracontraste 1 - Le français en contraste: expériences d'enseignement/apprentissage du français. Collection Diversité linguistique et Société / Pavelin Lešić, Bogdanka (ur.). Belgija : Editions du CIPA, 2011. 89-98

$8.       Klasnić, Ksenija; Lasić-Lazić, Jadranka; Seljan, Sanja. Quality Metrics of an Integrated E-Learning System – students’ perspective // E-learning experiences and future / Safeeullah Soomro (ur.). Vienna : InTech, 2010. Str. 71-93.

$9.       Stančić, Hrvoje; Seljan, Sanja; Lasić-Lazić, Jadranka. Digitisation and Language Technologies in the Learning Process of Information Sciences – Approaching the EU Standards. // The Journal of Quality in Education. 1 (2010) ; 1-7

$10.   Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija. Evaluation of Electronic Translation Tools Through Quality Parameters // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing / Stančić, H. ; Seljan, S. ; Bawden, D. ; Lasić-Lazić, J. ; Slavić, A. (ur.). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009. Str. 341-351.

$11.   Seljan, Sanja; Gašpar, Angelina. Primjena prevoditeljskih alata u EU i potreba za hrvatskim tehnologijama // Jezična politika i jezična stvarnost / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb : HDPL, 2009. Str. 617-625.

$12.   Seljan, Sanja; Pavlović, Nataša. Integration of the project “ Information Technology in Computer-Assisted Translation of Croatian and in e-Language Learning” into curriculum // Translation Technology in Translation Classes / Dimitriu, Rodica ; Freigang, Karl-Heinz (ur.). Iasi, Romania : Institul European, 2008. Str. 113-121.

$13.   Vrhovac, Yvonne; Seljan, Sanja; Mencer-Saluzzo, Martina; Prosenjak, Bojan. UNE EXPÉRIENCE INTERCUTURELLE EN TANDEM PAR INTERNET. // Studia Romanica et Anglica Zagrabiensia. LII (2007) ; 301-315

$14.   Seljan, Sanja; Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Lasić-Lazić, Jadranka. CALL (Computer-Assisted Language Learning) and Distance Learning // Proceedings of the 29th International convention MIPRO 2006 / Čičin-Šajn, Marina. Turčić Prstačić, Ivana. Sluganović, Ivanka. (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, 2006. 145-151

$15.   Seljan, Sanja; Berger, Norbert; Dovedan, Zdravko. Computer-Assisted Language Learning (CALL) // Proceedings of the 27th International Convention MIPRO 2004: MEET + HGS / Biljanović Petar ; Skala Karolj (ur.). Rijeka : Liniavera, 2004. 262-266

$16.   Dovedan, Zdravko; Seljan, Sanja; Vučković, Kristina. Multimedia in Foreign Language Learning // Proceedings of the 25th International Convention MIPRO 2002: MEET + MHS / Biljanović, Petar ; Skala, Karolj (ur.). Rijeka : Liniavera, 2002. 72-75

$17.   Dovedan, Zdravko; Seljan, Sanja; Vučković, Kristina. Strojno prevođenje kao pomoć u procesu komunikacije. // Informatologia. 4 (2002) , 35; 283-291

prof. dr. sc. Marko Palekčić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička pošta: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

 

Životopis:

 

Rođen je 25. srpnja 1947. godine u Sarajevu, gdje je završio osnovnu i srednju školu, te studij pedagogije na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Od 1972. do 1992. godine
radi na Filozofskom fakultetu u Sarajevu - Odsjek za pedagogiju. U zakonskim rokovima napredovao u znanstveno-nastavnim zvanjima - docent 1981., izvanredni profesor 1985., a redoviti profesor 1990. godine. Bio je predstojnik Odsjeka za pedagogiju, Odsjeka za pedagogiju i psihologiju i prodekan Filozofskog fakulteta (u dva mandata)u Sarajevu.
Boravio je na znanstvenom usavršavanju na Institutu za pedagogiju u Londonu (1991.), kao i u Njemačkoj kao gost Instituta za odnose s inozemstvom u Štutgartu (na više sveučilišta - Stuttgart, Manheim, Müenchen, Heidelberg) 1989. godine. Od 1992. do 1998. godine radi u Americi i Njemačkoj kao gostujući profesor. Od studenog 1998. godine radi kao vanjski suradnik na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Od 1. 02. 1999. godine stalno je uposlen na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Održavao je nastavu iz predmeta Didaktika i Uvod u pedagogiju u zvanju redoviti profesor – trajno zvanje za Didaktiku (izabran 28. rujna 2000. godine). Bio je predstojnik Odsjeka za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zadru.
Od 1. 10. 2003. godine radi na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu (izabran 9. lipnja 2003. godine u zvanje redoviti profesor– trajno zvanje na Katedri za sistematsku pedagogiju). Na Filozofskom fakultetu od 2003. godine predavao je Opću pedagogiju i Didaktiku na pedagoško-didaktičkoj izobrazbi za studente ostalih studijskih grupa na Filozofskom fakultetu, kao i kolegije Uvod u didaktičke teorije, Pedagošku dijagnostiku i Didaktiku na Odsjeku za pedagogiju.
Bio je gostujući profesor u Linzu (cijeli semestar) 2003. godine. Održao je dva predavanja kao gostujući profesor a fakultetima u Beču i Münchenu. Sudjelovao je i na znanstvenom skupovima u Grazu i Erfurtu. Boravio je i na kratkom usavršavanju u Hamburgu. Sudjelovao je i na mnogim domaćim i stranim znanstvenim i stručnim skupovima ( primjerice u Mariboru, 2008. i u Klagenfurtu, 2009. i 2010. godine). Gostujući je profesor (u trajanju od tjedan dana) na Filozofskom fakultetu u Beču (2010.)
Bio je (prvi) glavni i odgovorni urednik znanstvenog časopisa «Pedagogijska istraživanja»
(osnivač i izdavač: Hrvatsko pedagogijsko društvo) od 2003.-2005. godine. Bio sje i tri godine
član redakcije znanstvenog časopisa “Odgojne znanosti“ (Izdavač: Učiteljski fakultet u Zagrebu).
Utemeljio je i bio prvi Voditelj Centra za obrazovanje nastavnika na Filozofskom fakultetu u Zagrebu (od 2005. do 2010. godine).

 

POPIS RADOVA

(od 2006. godine)

 

Poglavlja u knjizi 

1. Palekčić, Marko; Zekanović, Nenad. ”Croatia“. The Education Systems of Europe / Hörner, W. ; Döbert, H. ; Kopp, B.v. ; Mitter, W. (ur.). Dordrecht : Published by Springer, 2007. Str. 184-201
2. Palekčić, Marko. Od kurikuluma do obrazovnih standarda. Kurikulum: teorije-metodologija-sadržaj-struktura / Previšić, Vlatko (ur.). Zagreb : Zavod za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu ; Školska knjiga, 2007. Str. 35-101
3.Palekčić, M. Die Verlagerung vom Lehren aufs Lernen. Kritische Reflexion anhand des Wertequadrats. Am Beispiel des „Menon“. In: Edward Protner/Vladimir Wakounig/Robi Kroflič: Pädagogische Konzeptionen zwischen Vergangenheit und Zukunft Begriffsverwiorrungen und Reformeifer. Peter Lang, 2009, S. 85-108.
4. Palekčić, M. (2009). Obrazovnoteorijski, kurikularni i didaktički konteksti ishoda učenja. U: Ishodi učenja naSveučilištu u Zagrebu. SveZaIU. Sveučilište u Zagrebu, 2009, S. 218-225.
5. Palekčić, M. / Nenad Zekanović, N., Radeka,I. (2010), Kroatien. U: Hans Doebert/Wolfgang Hoerner/ Botho von Kopp/Wolfgang Mitter (Hrsg.): Die Schulsysteme Europas. 2. überarbeitete und korrigierte Auflage. Schneider Verlag. Hohengehren 2010, 353-369.
6. Radeka, I,, Palekčić, M., Rogić, Ana Marija (2010) Lehrerfortbildung in Kroatien. Stand und Perspektiven. U: Müller, F., Eichenberger, A., Lüders, M., Mayr, J. (Hg.) (2010). Lehrerinnen und Lehrer lernen. Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung. Münster: Waxmann, 451-462.
7.Palekčić, M. (2012). Kultiviranje teorijskog mišljenja – uvjet identiteta i znanstvenog statusa pedagogije. U: Hrvatić, N, Klapan,A. (2013). Pedagogija i kultura. Drugi kongres pedagoga Hrvatske. Hrvatsko pedagogijsko društvo,1. svezak., s. 324- 334.


Znanstveni rad objavljen u zbornicima (znanstveni skupovi s međunarodnom recenzijom) i u referiranim znanstvenim časopisima

6. Florian H. Müller , Marko Palekčić, Igor Radeka, (2006), Determinanten der Lernbereitschaft und der Leistung im Studium. Odgojne znanosti , 2006, 12, 2, 401-419
7. Palekčić, Marko (2006), Sadržaji obrazovanja i nastave: struktura i kriteriji odabira. Pedagogijska istraživanja 2006, III, 2, 181-200.
8.Müller, F. H., Palekčić, M., Beck, M., & Wanninger, S. (2006. Personality, motives and learning environment as predictors of self-determined learning motivation. Review of Psychology 2006, 13, br.2, 73-84.
9.Palekčić, Marko. Teorijsko-metodološka pitanja pedagogije: suvremeni izazovi i perspektive. U: Pedagogija : prema cjeloživotnom obrazovanju i društvu znanja / Previšić, Vlatko; Šoljan, Nikša Nikola ; Hrvatić, Neven (ur.). Zagreb : Hrvatsko pedagogijsko društvo, 2007. 243-259.
10. Palekčić, Marko (2008). Uspješnost ili učinkovitost obrazovanja nastavnika. Odgojne znanosti. 10 (2008) , 2; 157-177.
11.. Radeka, Igor; Palekčić, Marko; Rogić, Ana Marija,Lehrerinnen und Lehrer lernen : Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung / Müller, Florian ; Eichenberger, Astrid ; Lüders, Manfred ; Mayr, Johannes (ur.). - Münster / New York / München / Berlin : Waxmann Verlag GmbH, Münster , 2010. 451.-459. (ISBN: 978-3-8309-2107-3).
12. Müller,Florian; Andreitz, Irina; Palekčić, Marko. Lehrermotivation – ein vernachlässihtes Thema in der empirischen Forschung. Odgojne znanosti. 10 (2008) , 15; 61-78.
13.Müller, Florian H.; Palekčić,Marko. Vidovi učiteljske profesije. Odgojne znanosti. 10 (2008), 1 (15); 7-11.
14. Sorić, Izabela; Palekčić, Marko. The Role of Student's Interests in Self-Regulated Learning: The Relationship between Student's Interests, Learning Strategies and causal Attributions. In: Students.In: European Journal of Psychology of Education. (2009), XXIV, 4, 545-565.
15. Palekčić, M. (2010). Herbartova teorija odgojne nastave – izvorna pedagogijska paradigma. Pedagogijska istraživanja, VII(2), 2010, str. 319-340.
16. Palekčić, M. (2012). Kultiviranje teorijskog mišljenja – uvjet identiteta i znanstvenog statusa pedagogije. U: Hrvatić, N, Klapan,A. (2012). Pedagogija i kultura. Drugi kongres pedagoga Hrvatske. Hrvatsko pedagogijsko društvo, knjiga 1., s. 322- 322.

 


Sažeci u zbornicima međunarodnih skupova

17. Palekčić, Marko (2008). “ Shift from Teaching to Learning“ – kritische Reflexion anhand des Wertequadrats. Am Beispeil von Menon“. In: Pedagogical Concepts between Past und Future. International Scientific Conference. Maribor, 16-18. October 2008. Book of Abstracts / Edvard Protner i Marjan Krašna (ur.). Maribor : University of Maribor, Faculty of Arts and Department of pedagogy, 2008. 20-20 (predavanje, sažetak, znanstveni).
18. Radeka, Igor; Palekčić, Marko; Rogić, Ana Marija. Lehrerfortbildung in Kroatien: Stand und Perspektiven.. In: Lehrerinnen und Lehrer lernen : Konzepte und Befunde zur Lehrerfortbildung / Khan, Gabriele ; Mayr, Johannes ; Müller, Florian (ur.). Klagenfurt : Alpen-Adria Universität Klagenfurt, Institut für Unterrichts und Schulerntwicklung, 2008. 115.-115. (poster, međunarodna recenzija, sažetak ,znanstveni)
19. Müller, Florian H.; Palekčić, Marko; Buško, Vesna; Radeka, Igor; Rogić, Ana Marija.
Personality and study environment as determinates of learning motivation in higher education // . (poster,međunarodna recenzija,ppt prezentacija,znanstveni). Skup: International Self-Determination Theory Conference (4 ; 2010) . Mjesto i datum: Ghent, Belgija, 13.-16.05.2010.
20. FlorianH.Müller1, Irina Andreitz1, AlmutE.Thomas1, Barbara Hanfstingl1, Marko Palekcic2: The quality of self-determined learning motivation in two educational settings –a person-centered approach: In:Thomas Martens, Regina Vollmeyer, Kathrin Rakoczy (Eds.) Program & Abstracts, Pabst Science Publisheres: Lengerich, Berlin, Bremen, Miami, Riga, Viernheim, Wien, Zagreb, p. 99-100 , Skup: International Conference on Motivation. Motivation in all Spheres of Live, Mjesto i datum: Frankfurt: August, 28– 30.8. 2012


Radovi objavljeni u Školskim novinama 

21. Palekčić, M. (2009). Kvaliteta poučavanja - karika koja nedostaje u reformama obrazovanja. Školske novine, br. 14, 6-7, travanj 2009. godine.
22. Palekčić, Marko. Odgojna nastava. Školske novine, br. 20, 18. svibnja 2010. godine, str. 12.

 

Prikazi znanstvenih knjiga i studija (od 2005. godine)

23. Palekčić, M. (2006), Centri za obrazovanje nastavnika kao izazov na potrebne reforme visokoškolskih institucija (prikaz knjige: Merkens, H.: Lehrerbildung: Zentren für lehrerbildung:Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissemschaften, Wiesbaden, 2005, 112 str.). U: Napredak, 2006, 147 (2), 404-406.
24. Palekčić, M. (2006), Empirijski pokazatelji kvalitete nastave, ili: O obrisima jedne (moguće) teorije nastave. Prikaz knjige: Neuenschwander, M.(2005): Konturen einer Unterrichtstheorie für die Sekundarstufe und ihre empirische Bewährung. Bern – Stuttgart-Wien: Haupt, 472 str. (prijevod na hrvatski: Sustav nastave i kvaliteta nastave. Obrisi teorije nastave za drugi stupanj i njezina empirijska potpora. U: Napredak, 147 (3), 409-411.
25. Palekčić, M. (2006), Pomagalo u interpretaciji znanstvenih istraživanja. Prikaz knjige: Detlef H. Rost (2005), Interpretation und Bewertung pädagogisch-psychologischer Studien. Weinheim-Bazel: Beltz, 232 str. (prijevod na hrvatski: Interpretacija i ocjenjivanje pedagoško-psiholoških studija). U: Napredak, 147 (4), 534-537.
26. Palekčić, M. (2006), Forme pedagoškog djelovanja. Prikaz knjige: Klaus Prange, Gabriele Strobel-Eisele (2006), Die Formen des pädagogischen Handelns. Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer, str. 235. (prijevod na hrvatski: Forme pedagoškog djelovanja. Uvod. Stuttgart: Kohlhammer, str. 235.) U: Napredak, 2007, 2, 285-287.
27. Palekčić, M. (2007), Šutnja znalca,: ili o mogućostima poučavanja i učenja umijeća nastavnika. Prikaz knjige: Georg Hans Neuweg (2006), das Schweigen der Könner. Strukturen und Grenzen des Erfahrungswissens. Linz: Trauner, 44 str. (prijevod na hrvatski: Šutnja znalca. Strukture i granice iskustvenog znanja U: Pedagogijska istraživanja 3 (1), 2007.
28. Palekčić, M. (2007), Smisao odgoja. Prikaz knjige. Kritika odgoja. Smisao odgoja. Michael Winkler (2006), Kritik der Pädagogik. Der Sinn der Erziehung. Stuttgart: Kohlhammer (prijevod na hrvatski: Kritika pedagogije. Smisao odgoja).
29. Palekčić, M. (2008), Thomas Jahnke/Wolfram Meyerhöfer (2006), Pisa & Co. Kritik eines Programms. Hildesheim, Berlin: Franzenbecker. (prijevod na hrvatski: Pisa & Co. Kritika jednog programa).
30.Palekčić, M. (2008), Oblikovanje škole: Uvod u teoriju i razvoj školstva (Sigried Bloemeke, Bardo Herzog, Gerhard Tulodziecki), Napredak, 149 (2008) , 1; 99-101 (prikaz, ostalo).
31.Palekčić, M. (2009). Ključna djela pedagogije. Prikaz studija Klaus Prange (2008). Sch lüsselwerke der Pädagogik. Band 1. Von Plato bis Hegel. Stuttgart: Kohlhammer.(hrvatski: Klaus Prange (2008). Ključna djela pedagogije. Svezak 1. Od Platona do Hegela. Stuttgart: Kohlhammer.) U: Anali za povijest odgoja, Vol. 8, 2009, Str. 229-231.
32. Palekčić, M. (2009). Ključna djela pedagogije. Prikaz studija Klaus Prange (2008). Schlüsselwerke der Pädagogik. Band 1. Von Plato bis Hegel, Band 2: Von Frobel bis Luhmann.. Stuttgart: Kohlhammer. U: Anali za povijest odgoja, Vol. 8, 2009, Str. 229-231.
33. Palekčić, M. (2009). Na tragu učenja – pedagogijska perspektiva. Prikaz pet studija o učenju. Pedagogijska istraživanja, VI.(1-2), prosinac 2009.godine, str. 203-208.
34. Palekčić, M. (2010). Lehrerprofessionalitaet (2010.) Pedagogijska istraživanja VII (2), prosinac 2010 .godine, str. 356-359.
35. Palekčić, M. (2012), Prange, K. Ethik der Pädagogik. Zur Normativität erzieherischen Handelns. Etika pedagogije . K normativnosti odgojnog djelovanja.(2010.) Pedagogijska istraživanja IX, broj 1 – 2, svibanj-prosinac 2012, str. 239-243.

 

Rad na novim znanstvenim projektima Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (započeti 2007. godine)

1. Kurikulum socijalnih kompetencija i odnosa u školi (130-1301761-1765). Glavni voditelj projekta : prof. dr. sc. Vlatko Previšić, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zagrebu
2. Struktura cjeloživotnog obrazovanja nastavnika (269-2692834-2441). Glavni voditelj projekta : prof. dr. sc. Igor Radeka, Odsjek za pedagogiju, Filozofski fakultet, Sveučilišta u Zadru.
3. Bilateralni znanstveni projekt (Hrvatska-Austrija): Motivation and interest in Higher Education - An Intercultural Approach (2008.-2009. i 2010. - 2011. godine)
Voditelj projekta za Hrvatsku.

 

Sudjelovanja na zanstvenim skupovima (2012./2013. godine)

1. Graz, Tema: Kultur als Dritter Faktor der Erziehung – Überlegungen im Anschlss an der Theorie der Erziehung von Wolfgang Sünkel, 28. Lipnja, 2012. godine.
2. Drugi kongres pedagoga Hrvatske. Pedagogija i kultura, od 24. do 26. rujna 2012 u Opatiji.
3. Okrugli stol o životu i radu prof. dr. sc. Branka Rakića, Banjaluka, 23. 11. 12.
4. Fachtagung der Internationalen Herbart-Gesellschaft „Einheimische Begriffe! und Disciplinentwicklung. Internationale Herbart-Gesellschafte.V. 20 – 22 März, Universität Duisburg Essen, 2013


prof. dr. sc. Vesna Vlahović-Štetić

Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Elektronička pošta: vvlahovi@ffzg.hr

 

Životopis

Rođena je 1959. godine u Zagrebu gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Studij psihologije na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu završila je 1982. godine. Na istom fakultetu magistrirala je 1986. a doktorirala 1996. godine.

Od 1982. do 1987. zaposlena je kao asistent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta u Zadru. Asistent na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu postala je 1987. godine, 1996. izabrana je u višeg asistenta, 1998 u docenta,  2001. godine u izvanrednog,  2007. godine u redovitog  profesora, a 2012 u redovitog profesora u trajnom zvanju.. Od 2000. godine  predstojnica je Katedre za školsku psihologiju.

Na studiju psihologije održava nastavu iz kolegija Psihologija obrazovanja – učenje i poučavanje, Psihologija obrazovanja nadarenih učenika, Psihologija učenja i poučavanja matematike i Metodika nastave psihologije te je nositeljica kolegija Metodički praktikum. U okviru Doktorskog studija psihologije vodi modul iz psihologije obrazovanja i kolegij Kognitivni modeli učenja i poučavanja matematike. Sudjeluje u izvođenju poslijediplomske nastave na Doktorskom studiju glotodidaktike Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Poslijediplomskome specijalističkom studiju iz supervizije psihosocijalnog rada Studijskog centra socijalnog rada Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Osim nastave na Sveučilištu držala je brojne edukacije za učitelje, ravnatelje, stručne suradnike u školama, predavače CARnet-a, sveučilišne asistente i nastavnike.

Bila je voditeljica i suradnica na više znanstvenih projekata. Trenutno je voditeljica znanstvenog projekta Psihološki faktori učenja matematike: uradak, strategije, motivacija i stavovi i programa Psihološki čimbenici uspješnog učenja. Objavila je četrdesetak znanstvenih i stručnih radova, te je koautor ili urednik pet  knjiga (od kojih je jedna sveučilišni udžbenika a jedna sveučilišni priručnik). Izlagala je znanstvene radove na tridesetak znanstvenih skupova  u zemlji i inozemstvu.

            Sudjelovala je u brojnim stručnim projektima nevladinih udruga, UNICEF-a i Agencije za odgoj i obrazovanje. Članica je Društva psihologa Hrvatske, European Association for Research on Learning and instruction (EARLI) i International School Psychology Association (ISPA).

 

 

Popis radova objavljenih u posljednjih pet godina  (2007. – 2012. godina)

Pavlin-Bernardić, N., Vlahović-Štetić, V. i Arambašić, L. (2008) Children's solving of mathematical word problems: The contribution of working memory. Review of Psychology, 15(1-2), 35-43

Rovan, D. i Vlahović-Štetić, V. (2008). Self-concept of high school students with various level of mathematical giftednessStudia Psychologica, 50(2), 169-178.

Rovan, D.,  Pavlin-Bernardić, N. i Vlahović-Štetić, V. (2009). Imaju li medvjedići jednak broj bombona? Konceptualno razumijevanje osnovnih svojstava zbrajanja. Suvremena psihologija, 12(1) 1, 99-118.

Vlahović-Štetić, V. (2008). Teorijski pristupi darovitosti. U: V. Vlahović-Štetić (ur.), Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje), 13-22. Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Vlahović-Štetić, V. (2009). Matematika za život. Dijete, škola, obitelj, 24, 2-5.

Vlahović-Štetić, V., Pavlin-Bernardić, N. i Rajter, M. (2010). Illusion of linearity in geometry: Effect in multiple-choice problems. Mathematical Thinking and Learning, 12(1), 54-67.

Vlahović-Štetić, V. (ur.) (2008). Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi (Drugo dopunjeno i izmijenjeno izdanje). Zagreb: Institut za društvena istraživanja u Zagrebu.

Vizek Vidović, V. i Vlahović-Štetić, V. (2007). Modeli učenja odraslih i profesionalni razvoj. Ljetopis socijalnog rada, 14(2), 283-310.

Pavlin-Bernardić, Nina, Vlahović-Štetić, Vesna, MišuracZorica, Irena (2010). Studentskii

učiteljskistavoviiuvjerenjaomatematici. Odgojne znanosti. 12, 2; 385-397.

Pavlin-Bernardić, Nina; Rovan Daria; Vlahović-Štetić, Vesna (2011). Kad u matematici „više“

zapravo znači „manje“: Analiza uspješnosti u rješavanju problemskih zadataka usporedbe.

Psihologijske teme. 20, 1; 115-130.

Paić-Antunović, Jelena; Vlahović-Štetić, Vesna (2011). The effect of feedback on the intensity of the illusion of linearity in high-school student's solving of geometry problems. Review of psychology. 18, 1; 21-30

 

Popis radova koji nastavnika kvalificiraju za izvođenje nastave

Miljević-Riđički, R., Miljković, D., Pavličević-Franić, D., Rijavec, M., Vizek Vidović, V., Vlahović-Štetić, V. i Zarevski, P. (2000) Učitelji za učitelje. Zagreb: IEP d.o.o.

Miura, I.T., Okamoto,Y., Vlahović-Štetić, V., Kim, C. i Han, J.H. (1999). Language supports

for children's understanding of numerical fractions:Cross-national comparisons. Journal of Experimental Child Psychology, 74, 356-365.

Silić, B., Vlahović-Štetić, V.,Slaviček, M. (1999.). Identifikacijaintelektualnonadarenih

učenikanatemeljurezultatatestaiprocjenaučitelja, Napredak, 140, 3, 319-329.

Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović Štetić, V. i Miljković D. (2003). Psihologija obrazovanja. Zagreb: IEP.

VizekVidović V., Vlahović-Štetić V., Arambašić L., SlavičekM., (1997.). Konativnei

emocionalnekarakteristikematematičkinadarene  iprosječnosposobnedjece, Društvenaistraživanja, 6,4-5(30-31), 619-634.

VizekVidović, V., Vlahović-Štetić, V., Petrak, O. (1999.). Nekemetrijskekarakteristike

Skalezaprocjenuponašanjaučenikaurazredu, Hrvatskarevijazarehabilitacijskaistraživanja, 35,1, 51-61.

Vlahović-Štetić, V. (1999). Word problem solving as a function of problem type, situational

contextand drawing, Studia Psychologica, 41, 49-62.

Vlahović-Štetić, V.(2002.). Teorijedarovitostiinjihovoznačenjeza školskupraksu

Poticanjedarovite  djeceiučenika, Zagreb:HPKZ

Vlahović-Štetić, V.(ur.).(2008). Daroviti učenici: teorijski pristup i primjena u školi. Zagreb: Institut za društvena istraživanja.

Vlahović-Štetić V., Kovačić S. (1999.). Kognitivnareprezentacijabrojevaudjece

različitedobi, Društvenaistraživanja, 4 (42), 563-577.

Vlahović-Štetić, V. i Miura I.T. (1995.). Cognitive representationof number and understanding of place value: First graders in Croatia and the United States. Review of Psychology, 2, 23-28.

Vlahović-Štetić, V. i Vizek Vidović, V. (1998) Kladim se da možeš..., - psihološki aspekti početnog poučavanja matematike. Zagreb: Udruga roditelja "Korak po korak".

Vlahović-Štetić, V., Vizek Vidović, V. i Arambašić L. (1999). Motivational characteristics in mathematical achievement; A study of gifted high-achieving, gifted underachieving and non-gifted pupils. High Ability Studies, 10, 37-49.

Vlahović-Štetić, V., VizekVidović, V., Arambašić, L., Miharija, Ž. (1995.). PriručnikzaTest

 

spremnostiza školu, NakladaSlap, Jastrebarsko

Više članaka ...

  1. prof. dr. sc. Vesna Buško